Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

ANT XV – 1470b” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Er zijn verschillende meldingen van dit gezin: Aartselaar 2-12-1632 : Testament van Cornelis WIJCKMANS, schepene van Aartselaar en ziek te bedde, x wijlen Naenken BALS, begraven in de kerk, en xx met Elisabeth HILLEGEERTS. Adriaen de oudste zoon is onlangs gehuwd, Franchoys is jongste zoon. Bij de staat van goed delen Frans, Lenaert, Katelijne x Frans LAUWERS, ... (onleesbaar), Jan, Adriaen, en een dochter gehuwd met Cornelis MIJLEMANS (ook VERMIJLEN) (bron : schepenprotocollen Aartselaar, volume 9, folio 153).

Aartselaar 22-3-1655 : Franchois LAUWERS x wijlen Katelijne WIJCKMANS vanwie Jacques en Katelijne beiden bejaerd, en twee onderjarigen over wie voogden Joos LAUWERS en Jan WIJCKMANS. Cornelis BALS x Katelijne VAN BOURGOGNIEN kopen rente op een hofstede van 2 bunder groot. (bron : schepenakten Aartselaar , volume 11, folio 91, 22-3-1655).

Schelle 1660 : Item, Frans LAUWERS huert van Clooster van Ste Bernaerts de parceelen nabescreven, ierst sijn woonstede, groot int geheel 162 roeden, voorde 1/2, 81 roeden. Item het Reutveldeke en hofke tsaemen, 250 roeden. Item het boschveldeken, 312 roeden. Item het Quaetstuck, 1 bunder 118 roeden. Item het Terffstuck, 1 bunder 238 roeden. Item den Hooghen Acker, 2 bunder 140 roeden. Item het Muyenvelt, 1 bunder 30 roeden. Item Campaertsbempt, 226 roeden. Item een stucxken neffens de stede van Adriaen DE WINTER, 121 roeden. Item het cleyn veldeken aen Reut, 186 roeden. Item het veldeken paelende aen het voorschreven, 146 roeden. Item het bunder tusschen het voorschreven ende de Spelte nabeschreven, 360 roeden. Item De Spelten 1 bunder 113 roeden. Item het Vossencot, 256 roeden. Item Den Mechelschenwech 289 roeden. ( = totaal 13 bunder en 66 roeden of 17,5 hectare) (bron : Meetboek van Schelle anno 1660, folio 14). Bron: stamboomonderzoek Johan Van Looy.

2 Er zijn verschillende meldingen van dit gezin:

Zijn 6 wezen erven van Elisabeth VERBEECK x Jaspar VAN DE VELDE hun grootmoeder.

Aartselaar 21-4-1655 : Pieter VAN SLOTE vanwie Willem. wijlen Merten VAN SLOTE, wijlen Willem VAN SLOTE, wijlen Elisabeth VAN SLOTE x Jacques BAL, Margriet VAN SLOTE wijlen x Gillis VERBEKE, Tanneke VAN SLOTE x Joos HUYSMANS, mitsgaders Jacques DE BRUYN x Anna SCHOESITTERS verkopen Jan CLAES x Catelijne COPS een hofstede bij de kerk. Palende noord Jaspar VAN DE VELDE en Lenaert NEEFS, zuid Jacques LAUWERS, en west Sander HAGENBOS. (bron : schepenakten Aartselaar , volume 11, folio 92, 21-4-1655).

Aartselaar 7-5-1682 : Jasper VAN DE VELDE x Elisabeth VERBEECK van wie Gillis x Maria SOMERS, wijlen Niklaes x Elisabeth WILRIJCKS, Jan x wijlen Naenken VEKEMANS, Katelijne x Jan CEUSTERMANS, Clara x Cornelis VAN DIJCK, wijlen Jaspar x wijlen Magdalena AERTS, wijlen Elisabeth te Schelle x wijlen Jacques LAUWERS. Voormelde Gillis VAN DE VELDE x Maria SOMERS van wie Jan, Jaspar en Cornelis bejaarden, wijlen Elisabeth x Anthony DE JONGE, en wijlen Adriaen te Hulsterambacht vanwie een zoon. Voomelde Nicolaes VAN DE VELDE x Elisabeth WILRIJCKX vanwie Jaspar voor zichzelve en als voogd met Jan BERVOETS over de vier wezen wijlen Jan VAN DE VELDE x Anna BERVOETS, wijlen Martijnken VAN DE VELDE x Pieter BERCKMANS met authorisatie der schepenen van Reet en Rumst, Magdalena VAN DE VELDE te Reet x wijlen Adriaen GIJS xx Hendrik SCHAUVORST met voogd Pieter DE KEYSER, Elisabeth VAN DE VELDE bejaard x Jan PEETERS, Anna VAN DE VELDE jongedochter, Katelijne VAN DE VELDE x tegenwoordig Pieter BOON, Pieter VAN DE VELDE bejaarde jonckman. Voormelde Jan VAN DE VELDE x Naenken VEKEMANS vanwie Maeyken x Joos SLOOTMANS, Elisabeth x Pieter FIERENS. Voormelde Katelijne VAN DE VELDE x Jan CEUSTERMANS vanwie Maeyken x Hendrik DE GROOT, Hendrik en Pieter CEUSTERMANS hunselfs, Elisabeth CEUSTERMANS bejaerde jongedochter, , Jan en Joos CEUSTERMANS onderjaerigen. Voormelde Clara VAN DE VELDE x Cornelis VAN DIJCK vanwie Elisabeth x Jan VINCK sterk over Pieter, Maeyken, Magdalena en Careltien VAN DIJCK. Allen verkopen aen Robert REYNS pastoor te Aartselaar het "Witvrouweveldeken" ' groot 2 bunder, palende oost Jan VAN PAL, zuid de straete, west jonker DE CARILLO, en noord de nonnen van Sint Margrietendael te Antwerpen. Verkopen aen Adriaen RONGE x Anna MUYSHONT een huis te Aarselaar, palende west het Kerkeveldeken, noord de erfgenaemen Lucas COPPENS. (bron : schepenakten Aartselaar, volume 10, folio 55, 7-5-1682). Bron: stamboomonderzoek Johan Van Looy.

3 Er zijn verschillende meldingen van dit gezin:

Aartselaar 18-3-1633 : Wijlen Jacques LAUWERS x wijlen Katelijne VAN DEVENTER vanwie Jan LAUWERS x Margriet SCHOETERS, dochter van Adriaen en Petronella VAN LOOCK, verkoopt een rente bezet op land het "Marimansstedeken" te Aartselaar. (bron : schepenprotocollen van Aartselaar, volume 10, folio 67).

Aartselaar 15-5-1634 : Wijlen Adriaen SCHOETERS x Petronella VAN LOOCK, van wie Margriet x Jan LAUWERS, wonen te Beerschot bij Antwerpen, verkoop Peter MELIS, wonende te Antwerpen, als voogd der wezen van wijlen Adriaan MELIS, rente op 1/5e in een bos te Reet komende van haar ouders. (bron : schepenprotocollen Aartselaar, volume 9, folio 175, 15-5-1634).

Antwerpen 3-2-1586 : Gilliz LAUWERS, zoon van wijlen Joos en Francyne DE LA MOTTE, en zijn broer Jacques LAUWERS, zoon van wijlen Joos en Francyne VAN ACHTERT alias MOONS, aan de ene kant. Aan de andere kant Catlynen SCHELLEKENS, dochter van wijlen Jacob en Clara VAN ACHTERT alias MOONS, zuster van Francyne. Verdelen de nalatenschap van hun grootouders Janz VAN ACHTERT alias MOONS x Catlynen DE LA MOTTE, bestaande uit bezit te Aartselaar. (bron : schepenregisters Antwerpen, reg.nr.388 folio 187 verso en 190 verso, 3-2-1586).

Antwerpen 27-2-1587 : GIELIS LAUWERS, JOOSsone, geh. met FYKEN MERTTENS, JANSdr., bezitten een huis met grond te Aartselaar dat hun verstorven is van haar grootvader LUYCAS BAL. (bron: Schepenregister Antwerpen 1587, nr. 389, p. 83).

Aartselaar 1587 : Gielis Lauwers en zijn vrouw Fyken Mertens erven een huis met grond te Aartselaar (Aartselaar)

Op 27 februari 1587 wordt in het Schepenregister van Antwerpen vermeld dat Gielis Lauwers en Fyken Mertens (Merttens), in het bezit komen van een huis met grond te Aartselaar. Gielis Lauwers vermeld als zoon van Joos Lauwers. Fyken Mertens was een dochter van Jan Mertens en verwierf het bezit uit een erfenis van haar grootvader Luycas Bal. Op dezelfde dag wordt vermeld dat Jacques Lauwers, zoon van wijlen Joos en Franchyne Moons, een huis met land bezit te Aartselaar. De eigendom werd door zijn grootvader Janne Moons in 1538 van diens moeder Lysbetten Schoesittes gekocht.

Kontich 30-1-1601 : Katelijne ZELDESLACH x Thomas TAEYMANS, Adriaan DE WOLF, Pieter VAN MAMPAEY x Anna MERTENS Joosdochter, Daneel VERVLIET x Beatrix MERTENS Joosdochter, samen sterck over hun broers Adriaan en Hendrik MERTENS, Gillis LAUWERS x Sofia MERTENS Jansdochter, allen erfgenamen van Joos MERTENS hun vader en grootvader. Verkopen aan Jan VAN CAMP Corneliszoon, woonende in Kontich, al hun aktie in huis en land te Kontich op het Lint, groot één en half bunder, palende oost Cornelis VAN CAMP en Wouter DE HERDE, zuid Sint Baafs, west Cornelis VAN CAMP, noord Sint Baafs. Hun deels verstorven van wijlen Joos MERTENS en deels van wijlen Lynken SELDESLACH (schepenakten Kontich , volume 358, folio 110, 30-1-1601). Bron: stamboomonderzoek Johan Van Looy.

4 Er is een melding van dit gezin:

18-4-1740 : Testament van Peeter LAUWERS pachter, x Catharina VAN LINDEN te Aartselaer. Matheus LAUWERS, hun zoon, heeft genoten 300 gulden en dat hij 2 jaeren heeft geleerd in het bakkersambacht ende dat heeft hun 24 gulden gecost. Dat Jan LAUWERS heeft oock 300 gulden heeft gecregen en een paerd van 100 gulden. Dat Jacobus LAUWERS,ook zoon, is alsnoch ongetrouwd, als hij sal trouwen zal hij 400 gulden krijgen. Getuigen Jan Peter Martinus QUARTEER, ontvanger des Heeren statenrechten der wijnen op het tolhuys, ende Guilliam WACHTERS, meester schoenmaker. (bron notariaat Jan Baptist QUARTEER te Boom, invent.nr 3823 item 15). Bron: stamboomonderzoek Johan Van Looy.

5 Er zijn meldingen van dit gezin:

Aartselaar 30-4-1664 : Testament van Lucas COPPENS x Tanneken LAUWERS, hun dochter Katelijne COPPENS is nog ongehuwd en krijgt 300 gulden, Adriaan COPPENS is gehuwd, Nelleken COPPENS x Gillis VAN DE WOUWER, en wijlen Maeyken COPPENS x wijlen Jan VAN DE WOUWER. (bron : schepenprotocollen van Aartselaar, volume 10 , folio 212).

Aartselaar 26-8-1666 : Wijlen Cornelis BAL x Adriana VAN REET, voogden over de kinderen Jan VERRIJCKEN en Michiel VAN REET. Een der kinderen is Elisabeth BAL x Pieter DAEMS te Deurne, verkopen Gillis VAN DE WOUWER x Cornelia COPPENS het huis "De Swaene". (bron : schepenprotocollen Aartselaar, volume 9, folio 282 verso, 26-8-1666).

Aartselaar 12-4-1726 : Wijlen Jan DE DONCKER x Katelijne (sic.!) VAN DE WOUWER vanwie Laureys als enig kind x Katelijne VAN LINDEN, verkopen Elisabeth WIJCKMANS weduwe van Adriaen VAN DEN BOSCH een rente op het veld "Den Fleuwershof" en "Tempelsveld" geërft van haar ouders Gillis VAN DE WOUWER x Cornelia COPPENS, en deze van Adriana VAN REET x wijen Cornelis BAL op 26-8-1666. (bron : schepenprotocollen Aartselaar, volume 15, folio 139 verso, 12-4-1726).

Aartselaar 11-3-1722 : Pieter VAN DE WAUWER x Maria DE WEERT, zijn enige broer Michiel VAN DE WAUWER x Elisabeth VERSCHUEREN, beide zonen van wijlen Antoon VAN DE WAUWER en van wijlen Katelijne COPPENS, dochter van wijlen Lucas COPPENS en Tanneke LAUWERS, der comparanten grootouders, welke op 4-9-1705 ontvangen van Laureys DE DONCKER, zoon van Jan en wijlen Anna VAN DE WAUWER, x Katelijne VAN LINDEN. (bron : Schepenakten Aartselaar, volume 14 folio 61, 11-3-1722).

Aartselaar 13-3-1722 : Laureys DE DANCKER x Katelijne VAN LINDEN verkopen Jan Albert GOUBAU, heer van Melsen, en zijn broers en susters, een rente bezet op 10 twaalfste delen in een huis, groot 5 bunders, en gelegen in de Hespestraat. Oost en noord de straat, west en zuid de erfgenamen CARILLO. Komende van Anna VAN DE WAUWER en Jan DE DANCKER, mitsgaders van Lucas COPPENS en Tanneken LAUWERS, der eerste comparanten ouders en voorouders. (bron : schepenakten Aartselaar, volume 14 folio 62, 13-3-1722).  Bron: stamboomonderzoek Johan Van Looy.

6 Er zijn meldingen van dit gezin:

Aartselaar 15-1-1646 : Wijlen Pieter VERLINDEN x wijlen Elisabeth VERBEECK vanwie Digna x Lenaert (ook Gommaer) LAUWERS, verkopen juffrouw Maria VAN TONGERLOO weduwe van heer Henri PALMAERT, een half bunder land. (bron : schepenakten Aartselaar, volume 9, folio 1, 15-1-1646).

Aartselaar 6-2-1688 : Lenaert en Adriaen VERLINDEN zonen van Jacques, sterk over hun mede erfgenaemen, verkopen Adriaen VAN PUERS een rente als Digna VERLINDEN x Lenaert LAUWERS op 31-1-1648 bekenden schuldig te zijn aan voorschreven Jacques VERLINDEN, rente als voorschreven Lenaert LAUWERS op 22-1-1663 daarvoor verbonden heeft 1/2 bunder land te Aartselaar, palende oost en zuid Het Steenveld, west de erve van Adriaen VERLINDEN. (bron : schepenakten Aartselaar, volume 9, folio 59 verso, 6-2-1688).

Aartselaar 6-2-1688 : Adriaen VAN PUERS x wijlen Katelijne VERPOORTEN vanwie Jenneken met haar voogd Jacques VAN PUERS, Katelijne VAN PUERS Adriaensdochter x Hendrik VOET. Stuk over rente 22-1-1663 van Lenaert LAUWERS. (bron : schepenakten Aartselaar, volume 9, folio 60, 6-2-1688). Bron: stamboomonderzoek Johan Van Looy.

7 De ouders verwierven een huis in Aartselaar in 1587.

 

Verwante families in Aartselaar

 

·         Aerts (1685, 1821)

·         Asselbergh (1681, 1716)

·         Baetens (1828)

·         Bal (1622, 1629)

·         Belis (1916)

·         Berckelaers (1745)

·         Block (1773)

·         Boen (1808, 1940)

·         Boeynants (1658, 1660)

·         Bogaerts (1923)

·         Bollen (1870)

·         Bosmans (1698)

·         Bosschaerts (1923)

·         Brau (1634)

·         Celis (1847)

·         Claes (1684, 1807, 1906)

·         Coens (1670)

·         Coppens (1619)

·         Delbaen (1728)

·         De Boeck (1914)

·         De Greef (1687)

·         De Groof / De Grove / De Groeve (1621, 1632, 1656)

·         De Herdt (1811, 1829)

·         De Kerf (1657)

·         De Keyser (1621, 1632, 1697)

·         De Koninck (1863)

·         De Laet (1656, 1659)

·         De Meulder (1655)

·         De Roeck (1659, 1672, 1766)

·         De Ridder (1889)

·         De Vos (1858)

·         Dilles (1728)

·         Dom (1702)

·         Francis  (1912)

·         Geluykens (1947)

·         Goossens (1917)

·         Gribaumont (1867)

·         Halflants (1656)

·         Hellemans (1858)

·         Hendrickx (1695, 1912)

·         Huysmans (1660)

·         Janssens (1942)

·         Keersmaeckers (1808)

·         Kennes (1958)

·         Kennis (1727)

·         Lambrechts (1912)

·         Lauwerijssens (1808)

·         Leemans (1662)

·         Lucas (1917)

·         Magnus (1775)

·         Mariën (1916)

·         Maschoris (1694)

·         Materne (1922)

·         Matthys (1947)

·         Mortelmans (1858)

·         Mostien (1697)

·         Nagels (1858)

·         Naulaerts (1660)

·         Nauwelaers / Nauwelaerts (1729, 1738, 1930)

·         Neefs (1634)

·         Nuyts (1935)

·         Peeters (1812, 1847)

·         Pintens (1812)

·         Raeymaeckers (1676)

·         Ruyssers (1945)

·         Schoeters (1619, 1671)

·         Schouvoort (1658)

·         Schuerweghen (1659, 1685, 1695)

·         Segers / Zegers (1621, 1644, 1684)

·         Slootmans (1650, 1677)

·         Somers (1660)

·         Spiessens (1906)

·         Thijs / Thys (1714, 1756, 1890, 1943)

·         Tuyteleers (1682)

·         Van Berckelaer (1745, 1756)

·         Van Bladel (1942)

·         van Bortel (1569, 1595, 1622)

·         Van Boven (1672)

·         Van Camp (1643, 1734)

·         Van den Eynde (1943)

·         Van Den Wijngaerd (1658)

·         Van Der Roef (1681)

·         Van De Sloote (1654, 1659)

·         Van De Velde (1658, 1922)

·         Van De Wouwer (1643, 1649, 1662, 1666)

·         Van Gool (1745)

·         Van Hove (1697)

·         Van Kesbeeck (1911)

·         Van Linden (1698, 1934)

·         Van Loock (1619, 1889)

·         Van Looy (1734)

·         Van Poppel (1644, 1687)

·         Van Puers (1653)

·         Van Santvliet (1897)

·         Verbeeck (1624, 1658)

·         Verbeke (1569)

·         Verbert (1650, 1691)

·         Vereecken (1673)

·         Verelst (1671, 1714, 1727)

·         Verlinden (1624)

·         Vermeiren (1795)

·         Verpoorten (1684)

·         Vereycken (1728, 1828, 1844)

·         Verschueren (1928)

·         Vinck (1890, 1897)

·         Vleugels (1911)

·         Wijckmans (1629, 1668, 1684, 1695, 1710)

·         Wilryckx (1691)

 

 

 

© Illustraties laurentii.be, wapen van Bortel uit private collectie – Gemeentehuis Aartselaar van Annabel, 2011 onder Creative Commons licentie CC BY-SA 3.0  (Bron: Wikimedia).

Gezinsreconstructies  - Families Lauwers/Lauwens in Aartselaar

 

In Aartselaar en omgeving vinden we sporen van de Brabants-hertogelijke stamlijnen uit het Mechelse, naast sporen van eerdere en andere migraties vanuit het Graafschap Vlaanderen naar het voormalige hertogdom Brabant. Niet alle Lauwers-families zijn noodzakelijk verwant aan de Mechelse families. De oudste melding van Lauwers vonden we omstreeks 1545, de oudste melding van Lauwens   in 1906. De oudste meldingen Lauwers / Lauwereys / Laureys stammen van een voorouderlijke lijn Lauwereyns van de Hombeeks-Leestse stamlijn .

 

Gezinnen in Aartselaar

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving AArt VI – 0006  [AArt XII – 000145] GEZIN van Bortel – Lauwers 1569 Aartselaar 

Van Bortel Waltherus ‘Wouter’ huwde op 19 november 1569 in Aartselaar met Lauwers Catharina ‘Katelijne’  => ook Lauwereys, Laureys. Lauwers Catharina werd geboren omstreeks 1545 in Aartselaar. Zij overleed er omstreeks 1632. Van Bortel Waltherus werd geboren omstreeks 1543 als zoon van van Bortel Guilielmus en Verbeke Cornelia. Hij overleed op 21 April 1627 in Aartselaar op 84-jarige leeftijd.

·         Van Bortel Cornelia ‘Neelken’ werd geboren omstreeks 1570. Zij huwde omstreeks 1599 met Lauwers Judocus [ZIE AArt XIII 000254].

 

Afbeelding rechts: het familiewapen van Bortel telt liefst 8 merlettes (voorstelling van ongebekte en ongepote volgels)

 

AArt VI – 0011 [AArt XII – 000212] GEZIN Lauwers – Nn. 1595 Aartselaar

·         Lauwers Leonardus werd geboren omstreeks 1595 in Aartselaar [ZIE AArt VIII - 0030].

·         Lauwers Cornelia werd geboren omstreeks 1596 in Aartselaar [ZIE AArt VIII - 0025].

·         Lauwers Franciscus werd geboren omstreeks 1599 in Aartselaar [ZIE AArt VIII - 0026].

 

AArt VII – 0013 [AArt XIII – 000254]  GEZIN Lauwerens – Van Bortel 1607 Aartselaar 

Lauwerens Judocus  huwde omstreeks 1607 te Antwerpen, Sint-Jacobskerk met van Bortel Cornelia ‘Neelken’. Zij bewoonden een huis aan de Borse aan de Plaetse te Aartselaar aan de Bredestraat te Hemiksem in 1634.  Lauwens Judocus werd geboren omstreeks 1572 in Antwerpen als zoon van Lauwens Petrus en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI - 000133]. Hij had een oudere (half-)broer Lauwens Johannes die in 1588 in Hemiksem was gehuwd met Van Bortel Adriana [ZIE HEM XII – 000188].

·         Lauwers Catharina  werd geboren op 16 december 1608 in Schelle. Zij huwde met Wijckmans Franciscus, een zoon van Wyckmans Cornelius en Bal Adriana en overleed op 22 december 1684 in Aartselaar op 77-jarige leeftijd.

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt om 3 oktober 1611 in Aartselaar.

·         Lauwers Waltherus ‘Wouter’  werd gedoopt op 13 maart 1614 in Aartselaar.

·         Lauwers Cornelia  werd gedoopt op 9 oktober 1616 in Aartselaar.

·         Lauwers Henricus werd gedoopt op 28 augustus 1619 in Aartselaar.

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 4 mei 1622 in Aartselaar.

·         Lauwers Sarah  werd gedoopt op 12 december 1624 in Aartselaar.

·         Lauwers Antonia  werd gedoopt op 24 mei 1626 in Aartselaar.

 

AArt VIII - 0021  GEZIN Lauwers – Schoeters  1619  Aartselaar / Beerschot (Antwerpen)

Lauwers Johannes huwde op 12 mei 1619 in Aartselaar met Schoeters Margaretha (getuigen bij het huwelijk waren Lauwers Jacobus en Lauwers Judocus) 3. Lauwers Johannes woonde bij zijn huwelijk te Beerschot (Antwerpen). Hij was geboren als zoon van Lauwers Jacobus en Van Deventer Catharina en als kleinzoon van Lauwers Judocus en Van Achtert Francesca (alias Moons). Schoeters Margaretha werd geboren als dochter van Schoeters Adrianus en Van Loock Petronella.

·         Lauwers Jacobus werd gedoopt op 21 september 1619 in Aartselaar.

·         Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1621 in Aartselaar.

·         Lauwers Adrianus werd gedoopt op 12 september 1627 in Aartselaar.

·         Lauwers Catharina werd geboren omstreeks  1628 in Aartselaar [ZIE AArt VIII - 0073].

·         Lauwers Magdalena werd gedoopt op 6 januari 1631 in Aartselaar.

 

AArt VIII - 0022  GEZIN Coppens – Lauwers  1619 Aartselaar

Coppens Lucas huwde op 22 september 1619 in Aartselaar met Lauwers Anna5. Lauwers Anna ‘Tanneken’ werd geboren omstreeks 1598 in Aartselaar als dochter van Lauwers Egidius ‘Gillis’ en Mertens Sophia ‘Fyken’7 en als kleindochter van Lauwers Judocus ‘Joos’ en Moons Francesca.

·         Coppens Petronella ‘Nelleken’ werd gedoopt op 25 oktober 1620 in Aartselaar. Zij huwde op 21 april 1643 in Aartselaar met Van De Wouwer Egidius ‘Gillis’, zoon van Van De Wauwer Antonius en Van Camp Elisabeth, en overleed op 20 juni 1701 in Aartselaar op 80-jarige leeftijd.

·         Coppens Johannes ‘Jan’ werd gedoopt op 21 januari 1624 in Aartselaar. Hij bleef ongehuwd en overleed op 27 april 1641 in Aartselaar op 17-jarige leeftijd.

·         Coppens Margaretha ‘Mayken’ werd gedoopt op 11 december 1627 in Aartselaar. Zij huwde op 21 juli 1649 in Aartselaar met Van De Wouwer Johannes. Haar echtgenoot was een zoon van Van De Wouwer Carolus.

·         Coppens Catharina ‘Katelijne’ werd gedoopt op 19 juni 1635 in Aartselaar. Zij huwde op 4 mei 1666 in Aartselaar met Van De Wouwer Antonius.

 

Merk ook dat Coppens Adrianus huwde op 22 augustus 1662 in Aartselaar met Van De Wouwer Catharina, gedoopt op 29 september 1644 in Aartselaar als dochter van Van De Wauwer Antonius en Van Camp Elisabeth. Hij werd begraven op 5 februari 1683 in Aartselaar.

 

AArt VIII - 0024 GEZIN Lauwers – De Groeve  1621  Aartselaar

Lauwers Guilielmus huwde op 15 augustus 1621 met De Groeve Catharina => ook De Grove, De Groof. De Groeve Catharina overleed op 16 april 1692 in Niel op 92-jarige leeftijd. Zij was een dochter van De Grove Adrianus en De Keyser Catharina. Lauwers Guilielmus was vermoedelijk een zoon van Lauwers Christianus en Neefs Johanna [ZIE BROEch VI – 0006].

·         Lauwers Petrus werd gedoopt op 28 januari 1624 in Aartselaar, Sint-Leonardus (doopgetuigen waren Hellemans Petrus en De Grove Barbara) [ZIE AArt IX - 0082].

·         Lauwers Catharina werd gedoopt op 8 februari 1626 in Aartselaar, Sint-Leonardus (doopgetuigen waren Van Berghe Everardus en Van Camp Magdalena) [ZIE AArt VIII - 0063].

·         Lauwers Maria werd gedoopt op 14 april 1629 in Aartselaar, Sint-Leonardus (doopgetuigen waren Van Herck Matthias en Neeffs Catharina) [ZIE AArt IX - 0099].

·         Lauwers Anna werd gedoopt op 26 augustus 1635 in Aartselaar, Sint-Leonardus (doopgetuigen waren Geerts Leonardus en De Vos Catharina). Zij overleed er ongehuwd op 6 april 1652, 16 jaar oud.

·         Lauwers Susanna werd gedoopt op 17 november 1641 in Aartselaar, Sint-Leonardus (doopgetuigen Wijkmans Johannes Petrus en Bex Susanne).

·         Lauwers Alexander werd gedoopt op 4 februari 1648 in Aartselaar, Sint-Leonardus (doopgetuigen waren De Groeve Adrianus en Becx Susanna).

 

AArt VIII - 0025  GEZIN Segers – Lauwers 1621 Aartselaar

Segers Johannes huwde op 7 november 1621 in Aartselaar met Lauwers Cornelia  => ook Zegers, Lauwens. Lauwers Cornelia overleed op 10 november 1669 in Aartselaar. Zij werd geboren omstreeks 1596 in Aartselaar als dochter van Lauwers Judocus  en Van Bortel Cornelia [ZIE AArt VII – 0011].

·         Segers Johannes werd gedoopt op 24 oktober 1622 in Aartselaar. Hij overleed er op 15 augustus 1661 op 38-jarige leeftijd.

·         Segers Maria Catharina werd gedoopt op 19 januari 1625 in Aartselaar. Zij huwde omstreeks 1656 met De Groof Adrianus, hertrouwde op 29 augustus 1668 in Niel met Wijckmans Cornelius, en overleed op 6 december 1671 in Niel.

·         Segers Elisabeth  werd gedoopt op 1 mei 1633 in Aartselaar. Zij huwde op 11 februari 1659 in Aartselaar met De Roeck Gommarus (getuigen Segers Johannes en De Roeck Johannes). Zij overleed op 30 juli 1691 in Aartselaar op 58-jarige leeftijd. De Roeck Gommarus overleed op 11 december 1717 in Aartselaar.

·         Segers Petrus werd gedoopt op 28 november 1635 in Aartselaar.

·         Segers Cornelia werd gedoopt op 20 februari 1639 in Aartselaar.

·         Segers Clara werd gedoopt op 23 februari 1642 in Aartselaar.

·         Segers Nn. werd levenloos geboren op 9 april 1645 in Aartselaar.

·         Segers Franciscus werd gedoopt op 4 februari 1648 in Aartselaar.

 

AArt VIII - 0026  GEZIN Lauwers – Wyckmans  1622  Aartselaar

Lauwers Franciscus  huwde op 17 juli 1622 in Aartselaar met Wyckmans Catharina1. Lauwers Franciscus was landbouwer, geboren omstreeks 1598 in Aartselaar als zoon van Lauwers Judocus  en Van Bortel Cornelia [ZIE AArt VII – 0011]. Hij overleed op 10 februari 1663 in Schelle, ongeveer 65 jaar oud. Wyckmans Catharina werd geboren omstreeks 1595 als dochter van Wijckmans Cornelius en Bal Adriana ‘Naentien’.

·         Lauwers Cornelia  werd geboren op 30 januari 1624 in Aartselaar.

·         Lauwers Jacobus  werd geboren op 24 juni 1626 in Schelle [ZIE AArt IX - 0084].

·         Lauwers Catharina  werd geboren op 23 september 1629 in Schelle [ZIE AArt IX - 0080] .

·         Lauwers Adriana  werd geboren op 20 maart 1633 in Schelle. Zij huwde op 18 september 1660 in Schelle met Van Den Wijngaerd Adrianus en overleed op 30 augustus 1666 in Schelle op 33-jarige leeftijd.

·         Lauwers Nn.

·         Lauwers Johannes  werd geboren op 13 juli 1636 in Schelle. Hij was pachter van de Sint-Bernardusabdij en huwde op 15 juni 1659 in Schelle met Schuerweghen Barbara, geboren op 2 december 1635 in Schelle als dochter van Schuerweghen Johannes en Segers Barbara (alias Poortmans). Het huwelijk bleef kinderloos en Schuerweghen Barbara overleed op 16 oktober 1693 in Schelle op 57-jarige leeftijd. Omstreeks 1694 hertrouwde Lauwers Johannes met Maschorts Catharina (kinderen Lauwers Jan Baptist , Lauwers Petrus  en Lauwers Elisabeth ) => ook Mascorens, Mascharis, Maesgoris. Maschorts Catharina overleed op 15 april 1700 in Schelle en Lauwers Johannes huwde een derde maal omstreeks 1702 met Dom Magdalena (kind Lauwers Adrianus). Dom Magdalena overleed op 28 maart 1709 in Schelle.

 

AArt VIII - 0030 GEZIN Lauwers – Verlinden 1624  Aartselaar

Lauwers Leonardus  huwde op 2 juli 1624 in Aartselaar met Verlinden Dymphna6. Lauwers Leonardus geboren omstreeks 1595 in Aartselaar als zoon van Lauwers Judocus en Van Bortel Cornelia  [ZIE AArt VII – 0011]. Verlinden Dymphna werd geboren omstreeks 1599 als dochter van Verlinden Petrus en Verbeeck Elisabeth. Zij overleed op 17 april 1666 in Aartselaar op 67-jarige leeftijd.

·         Lauwers Jacobus  werd gedoopt op 23 januari 1625 in Aartselaar [ZIE AArt IX - 0086].

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 30 december 1626 in Aartselaar (doopgetuigen Van Bortel Valerius en Wouters Elisabeth) [ZIE AArt VIII - 0082].

·         Lauwers Leonardus  werd gedoopt op 17 december 1629 in Aartselaar.

·         Lauwers Catharina werd gedoopt op 11 september 1632 in Aartselaar [ZIE AART IX – 0091].

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 5 juni 1635 in Aartselaar.

·         Lauwers Johannes  werd gedoopt op 20 juli 1639 in Aartselaar. Hij overleed de dag nadien.

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 13 oktober 1641 in Aartselaar (doopgetuigen Verschueren Antonius en Wuyts Cataharia in vervanging van Rhuys Maria) [ZIE AArt IX - 0124].

 

AArt VIII - 0037 GEZIN Lauwers – De Grove 1632 Aartselaar

Lauwers Petrus huwde op 3 juli 1632 in Aartselaar met De Grove Barbara ‘Beyken’. De Grove Barbara werd geboren als dochter van De Grove Adrianus en De Keyser Catharina. Lauwers Petrus was vermoedelijk een zoon van Lauwers Christianus en Neefs Johanna [ZIE BROEch VI – 0006].

·         Lauwers Petrus werd gedoopt op 27 april 1633 in Aartselaar.

·         Lauwers Maria Roberta werd gedoopt op 14 februari 1636 in Aartselaar.

·         Lauwers Guilielmus werd gedoopt op 9 november 1642 in Aartselaar.

·         Lauwers Adrianus werd gedoopt op 15 maart 1646 in Aartselaar.

·         Lauwers Alexander werd gedoopt op 3 juni 1649 in Aartselaar.

·         Lauwers Adriana werd gedoopt op 23 augustus 1653 in Aartselaar.

 

AArt VIII - 0038 GEZIN Brau – Lauwers 1634 Aartselaar

Brau Arnoldus huwde op 29 augustus 1634 in Aartselaar met Lauwers Martina.

·         Brau Elisabeth werd gedoopt op 31 januari 1636 in Aartselaar.

·         Brau Philippus werd gedoopt op 21 oktober 1642 in Aartselaar.

·         Brau Anna werd gedoopt op 12 juli 1646 in Aartselaar.

 

AArt VIII - 0039 GEZIN Lauwers – Neefs  1634  Aartselaar

Lauwers Christianus huwde op 29 december 1634 in Aartselaar met Neefs Barbara (getuigen ondertrouw waren Lauwers Egidius en Neefs Leonardus) => ook De Neef, Neeffs. Neefs Barbara werd geboren omstreeks 1612. Zij overleed op 11 maart 1691 in Aartselaar op 79-jarige leeftijd.

·         Lauwers Anna werd gedoopt op 18 maart 1635 in Aartselaar.

·         Lauwers Maria werd gedoopt op 6 november 1636 in Aartselaar.

·         Lauwers Egidius werd gedoopt op 10 september 1638 in Aartselaar.

·         Lauwers Leonardus werd gedoopt op 2 september 1640 in Aartselaar. Hij overleed er op 26 maart 1691, 50 jaar oud.

·         Lauwers David werd gedoopt op 27 november 1642 in Aartselaar [ZIE AArt X - 0170].

·         Lauwers Catharina werd gedoopt op 11 september 1644 in Aartselaar.

·         Lauwers Elisabeth werd gedoopt op 5 mei 1647 in Aartselaar. Zij overleed er ongehuwd op 5 november 1669 op 22-jarige leeftijd.

·         Lauwers Barbara werd gedoopt op 5 december 1649 in Aartselaar.

·         Lauwers Catharina werd gedoopt op 3 december 1654 in Aartselaar.

 

AArt VIII - 0063 GEZIN Van Poppel – Lauwers  1644 Aartselaar

Van Poppel Sebastianus huwde op 2 oktober 1644 in Aartselaar met Lauwers Catharina. Lauwers Catharina werd geboren op 8 februari 1626 in Aartselaar als dochter van Lauwers Guilielmus en De Groeve Catharina [ZIE AArt VIII - 0024]. Zij overleed op 27 juni 1678 in Niel op 53-jarige leeftijd. Van Poppel Sebastianus werd geboren op 21 oktober 1614 in NIel als zoon van Van Poppel Lambertus en Segers Catharina. Hij overleed op 24 mei 1672 in Niel.

·         Van Poppel Catharina werd geboren op 14 januari 1651 in Niel. Zij huwde met De Roeck Judocus, geboren op 9 april 1853 in Bazel als zoon van De Roeck Johannes en Van Boven Catharina.

·         Van Poppel Lambertus werd geboren op 3 februari 1658 in Niel. Hij huwde op 3 mei 1681 in Niel met Asselbergh Maria, geboren op 31 januari 1657 in Niel, als dochter van Asselbergh Adrianus en Van Der Roef Catharina. Asselbergh Maria overleed in Niel op 8 april 1713 en Van Poppel Lambertus hertrouwde op 24 juni 1714 in Niel met Verelst Maria, geboren op 22 mei 1668 in Niel als dochter van Verelst Michaelis en Thijs Anna. Lambertus overleed op 21 augustus 1727 in Niel, 69 jaar oud. Zijn tweede echtgenote Verels Maria overleed er op 16 oktober 1730, 62 jaar oud. Zij was eerder gehuwd met Bal Antonius, een zoon van Bal Antonius en Taeyaerts Maria, die op 30 december 1708 in Niel was overleden op 44-jarige leeftijd.

 

AArt VIII - 0073  GEZIN Slootmans - Lauwers 1650  Aartselaar

Slootmans Johannes huwde op 6 juni 1650 in Aartselaar met Lauwers Catharina. Lauwers Catharina werd geboren omstreeks 1628 in Aartselaar [ZIE AART VIII - 0021]. Zij overleed op 17 oktober 1669 in Aartselaar. Slootmans Johannes werd gedoopt op 18 november 1627 in Wilrijk als zoon van Slootmans Judocus en Verbert Barbara.

 

AArt VIII - 0082 GEZIN Van Puers – Lauwers  1653 Aartselaar

Van Puers Jacobus huwde op 31 augustus 1653 in Aartselaar met Lauwers Elisabeth  (getuigen: vader Lauwers Leonardus en Van Puers Adrianus). Lauwers Elisabeth werd gedoopt op 30 december 1626 in Aartselaar als dochter van Lauwers Leonardus  en Verlinden Dymphna [ZIE AArt VIII - 0030]. Zij overleed op 9 september 1667 in Aartselaar, 40 jaar oud. Van Puers Jacobus werd geboren omstreeks 1625. Hij hertrouwde op 23 januari 1684 in Aartselaar met Verpoorten Susanna.

 

AART IX – 0091 GEZIN Van de Sloote – Lauwers 1656  Aartselaar

Van de Sloote Johannes huwde op 29 februari 1656 te Aartselaar met Lauwers Catharina  => ook Vande Sloote, Van der Sloot, Van Sloote (getuigen: Wauters Johannes en Verrept Johannes). Van de Sloote Johannes werd gedoopt op 18 november 1627 te Aartselaar als zoon van Vande Sloote Petrus en De Laet Magdalena. Lauwers Catharina werd gedoopt op 11 september 1632 in Aartselaar als dochter van Lauwers Leonardus  en Verlinden Dymphna [ZIE AArt VIII - 0030]. Zij overleed op 17 oktober 1669 te Aartselaar, 37 jaar oud, melding “echtgenote van Van Sloote Johannes’. Vermoedelijk bleef zij in het kraambed.

·         Van de Sloote Magdalena werd geboren omstreeks 1656. Zij overleed omstreeks 1669.

·         Van de Sloote Petrus werd geboren omstreeks 1658. Hij overleed omstreeks 1663.

·         Van de Sloote Johannes werd geboren omstreeks 1661. Hij overleed omstreeks 1736.

·         Van de Sloote Catharina werd geboren omstreeks 1664. Zij overleed omstreeks 1667.

·         Van de Sloote Leonardus werd geboren op 20 februari 1667 te Aartselaar. Hij huwde op 7 mei 1695 te Aartselaar met Wijckmans Maria (overleden op 17 mei 1737 te Aartselaar).

·         Van de Sloote Nn. werd geboren omstreeks 1669.

 

AArt IX - 0081 GEZIN Lauwers – Halflants 1656 Aartselaar

Lauwers Leonardus huwde op 18 juni 1656 in Aartselaar met Halflants Anna. Halflants Anna overleed op 1 april 1666 in Aartselaar.

·         Lauwers Leonardus werd gedoopt op 8 april 1657 in Aartselaar.

·         Lauwers Martinus werd gedoopt op 3 mei 1660 in Aartselaar.

 

AArt IX - 0082 GEZIN Lauwers – De Kerff  1657  Aartselaar

Lauwers Petrus huwde op 4 september 1657 in Aartselaar, Sint-Leonardus, met De Kerff Johanna => ook De Kerf. Lauwers Petrus werd gedoopt op 28 januari 1824 in Aartselaar, Sint-Leonardus, als zoon van Lauwers Guilielmus en De Groeve Catharina [ZIE AArt VIII - 0024].

 

AArt IX - 0083  GEZIN Lauwers – Schouvoort  1658 Aartselaar

Lauwers Philippus huwde op 8 januari 1658 in Aartselaar Sint-Leonardus met Schouvoort Maria ‘Maeyken’ => ook Schouvort, Schouvoorts, Schouvaerts. Lauwers Philippus werd geboren omstreeks 1628. Hij hertrouwde op 12 mei 1660 in Aartselaar met Huysmans Johanna [ZIE AArt IX - 0085]. Schouvoort Maria werd gedoopt op 28 januari 1628 in Aartselaar Sint-Leonardus als dochter van Schouvaerts Petrus en Boeyenants Catharina. Zij overleed op 3 maart 1659 in Aartselaar, 31 jaar oud, amper en jaar na het huwelijk. Haar vader Peter Schouvaerts was overleden op 13 januari 1631 en haar moeder Katrien Boeyenants was kort nadien op 25 april 1631 hertrouwd in Aartselaar Sint-Leonardus met Lancelot Van den Wijngaerd. Toen haar moeder hertrouwde, kreeg zij een stiefvader ook 3 halfzussen en 4 halfbroers.

·         Lauwers Philippus werd gedoopt op 6 oktober 1657 in Aartselaar.

·         Lauwers Catharina werd gedoopt op 26 januari 1659 in Aartselaar.

 

AArt IX - 0084 GEZIN Lauwers – Van De Velde 1658 Aartselaar

Lauwers Jacobus  huwde op 15 januari 1658 in Aartselaar met Van De Velde Elisabeth. Lauwers Jacobus werd geboren op 24 juni 1626 in Schelle als zoon van Lauwers Franciscus  en Wyckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 0026]. Van De Velde Elisabeth werd geboren op 17 september 1634 in Aartselaar als dochter van Van De Velde Gasparus en Verbeeck Elisabeth. Zij overleed op 8 oktober 1676 in Schelle op 42-jarige leeftijd.

·         Lauwers Catharina  werd geboren op 31 december 1658 in Aartselaar.

·         Lauwers Johannes  werd geboren op 30 oktober 1661 in Aartselaar.

·         Lauwers Elisabeth  werd geboren op 29 juni 1664 in Aartselaar.

·         Lauwers Franciscus  werd geboren op 15 augustus 1667 in Aartselaar.

·         Lauwers Adriana  werd geboren op 4 juni 1671 in Aartselaar [ZIE AArt X - 0222].

·         Lauwers Jacobus  werd geboren op 28 december 1672 in Aartselaar.

AArt IX - 0086 GEZIN Lauwers – Van de Sloote  1659 Aartselaar

Lauwers Jacobus  huwde op 10 mei 1659 in Aartselaar Sint-Leonardus met Van de Sloote Catharina. Lauwers Jacobus werd gedoopt op 23 januari 1625 in Aartselaar als zoon van Lauwers Leonardus  en Verlinden Dymphna [ZIE AArt VIII - 0030]. Hij overleed op 5 april 1683 in Schelle op 58-jarige leeftijd. Van de Sloote Catharina werd gedoopt op 24 februari 1625 in Aartselaar Sint-Leonardus als dochter van Van de Sloote Petrus en De Laet Magdalena. Zij was eerder gehuwd in Aartselaar op 25 mei 1651 met De Groeve Antonius en overleed op 14 maart 1691 in Schelle, 66 jaar oud.

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 24 juni 1659 in Aartselaar. Hij was landbouwer op de Potbakkersstede in Schelle en huwde er op 31 maart 1685 met Schuerweghen Anna. Hij hertrouwde op 26 mei 1686 in Kontich met Aerts Johanna en overleed op 7 mei 1699 in Schelle op 39-jarige leeftijd.

·         Lauwers Barbara  werd gedoopt op 8 november 1660 in Aartselaar. Zij overleed er jong op 16 november 1660.

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 26 september 1663 in Schelle. Zij overleed er op 20 augustus 1694, 30 jaar oud.

·         Lauwers Anna  werd gedoopt op 9 januari 1666 in Schelle. Zij overleed er dezelfde dag.

 

AArt IX - 0085  GEZIN Lauwers – Schouvoort  1660 Aartselaar

Lauwers Philippus huwde op 12 mei 1660 in Aartselaar Sint-Leonardus met Huysmans Johanna (getuigen Lauwers Johannes en schoonvader Huysmans Judocus). Lauwers Philippus werd geboren omstreeks 1628. Hij was eerder gehuwd op 8 januari 1658 in Aartselaar Sint-Leonardus met Schouvoort Maria [ZIE AArt IX - 0083] en overleed op 15 mei 1675 in Aartselaar op 47-jarige leeftijd. Huysmans Johanna was gedoopt op 28 oktober 1633 in Aartselaar Sint-Leonardus als dochter van Huysmans Judocus en Somers Elisabeth. Zij overleefde haar echtgenoot bijna 12 jaar, hertrouwde met Raeymaeckers Guilielmus en overleed op 6 maart 1687 in Aartselaar op 53-jarige leeftijd.

·         Lauwers Elisabeth werd gedoopt op 16 april 1660 in Aartselaar.

·         Lauwers Franciscus werd gedoopt op 15 april 1663 in Aartselaar.

·         Lauwers Cornelia werd gedoopt op 3 januari 1666 in Aartselaar.

·         Lauwers Maria werd gedoopt op 1 februari 1668 in Aartselaar.

·         Lauwers Anna werd gedoopt op 19 oktober 1670 in Aartselaar.

·         Lauwers Petronella werd gedoopt op 18 juni 1673 in Aartselaar [ZIE AArt X - 0212].

 

AArt IX - 0099 GEZIN Boeyenaempts – Lauwers  1660  Aartselaar

Boeyenaempts Jacobus huwde op 26 augustus 1660 in Aartselaar, parochie Sint-Leonardus, met Lauwers Maria => ook Boeynaems, Boeynants. Lauwers Maria werd geboren op 14 april 1629 in Aartselaar als dochter van Lauwers Guilielmus en De Groeve Catharina [ZIE AArt VIII - 0024]. Boeynaems Jacobus werd gedoopt op 7 november 1627 in Aartselaar als zoon van Boeynaems Petrus en Naulaerts Elisabeth. Hij overleed op 8 november 1691 in Aartselaar op 64-jarige leeftijd.

·         Boeynaems Elisabeth werd gedoopt op 18 december 1666 in Aartselaar. Zij huwde op 2 juli 1687 in Aartselaar met Van Poppel Lambertus (gedoopt op 2 januari 1661 in Niel als zoon van Van Poppel Laurentius en De Greef Cornelia). Zij overleed op 7 februari 1733 in Aartselaar op 66-jarige leeftijd. Van Poppel Lambertus overled er op 27 mei 1745 op 84-jarige leeftijd.

 

AArt X - 0106 GEZIN Leemans – Lauwers 1662 Aartselaar

Leemans Jacobus huwde op 16 februari 1662 in Aartselaar met Lauwers Johanna. Lauwers Johanna hertrouwde na zijn overlijden op 16 februari 1670 in Aartselaar met Coens Petrus [ZIE AArt IX - 0122].

 

AArt X - 0122 GEZIN Coens – Lauwers 1670 Aartselaar

Coens Petrus huwde op 16 februari 1670 in Aartselaar met Lauwers Johanna. Lauwers Johanna was eerder gehuwd op 16 februari 1662 in Aartselaar met Leemans Jacobus [ZIE AArt IX - 0106].

 

AArt IX - 0124 GEZIN  Schoeters – Lauwers  1671 Aartselaar

Schoeters Judocus huwde op 8 april 1671 in Aartselaar met Lauwers Maria (getuigen waren Van Bosch Petrus en Boeye Petrus). Lauwers Maria werd gedoopt op 13 oktober 1641 in Aartselaar als dochter van Lauwers Leonardus in Verlinden Dymphna  [ZIE AArt VIII - 0030]. Zij overleed op 9 januari 1677 in Aartselaar op 35-jarige leeftijd. Schoeters Judocus overleed op 16 juni 1680 in Aartselaar. Hij was eerder gehuwd, op 6 februari 1670, met Verelst Cornelia (getuigen waren Schoeters Adrianus en Boey Johannes), en hij huwde na het overlijden van Lauwers Maria op 13 mei 1677 in Aartselaar met Slootmans Barbara (getuigen waren Van Bosch Petrus en Boey Johannes).

 

AArt X - 0165 GEZIN Tuyteleers – Lauwers +/- 1682 Aartselaar

Tuyteleers Johannes huwde Lauwers Catharina.

·         Tuyteleers Leonardus werd gedoopt op 28 februari 1683 in Aartselaar.

·         Tuyteleers Johannes Baptista werd gedoopt op 31 oktober 1685 in Aartselaar.

·         Tuyteleers Nn. werd levenloos geboren op 23 april 1688 in Aartselaar.

·         Tuyteleers Maria werd gedoopt op 22 mei 1689 in Aartselaar. Zij huwde Wijckmans Johannes (gedoopt op 24 februari 1686 in Aartselaar, er overleden op 16 april 1749 op 63-jarige leeftijd) op 26 januari 1718 in Berchem en overleed op 24 september 1763 op 74-jarige leeftijd in Aartselaar.

·         Tuyteleers Melchior werd gedoopt op 18 mei 1692 in Hoboken (Antwerpen).

·         Ruyteleers Rogier werd gedoopt op 13 maart 1695 in Hoboken (Antwerpen).

 

AArt IX - 0170 GEZIN Lauwers – Wijckmans  1684  Aartselaar

Lauwers David huwde op 3 augustus 1684 in Aartselaar met Wijckmans Johanna. Lauwers David werd gedoopt op 27 november 1642 in Aartselaar als zoon van Lauwers Christianus en Neefs Barbara [ZIE AArt VIII - 0039]. Wijckmans Johanna was eerder gehuwd met Claes Laurentius ‘Laureys’ (die zelf eerder was gehuwd met Segers Catharina, overleden in 1672) bij wie zij 5 kinderen had, allen gedoopt in Aartselaar, waarvan enkelen op jonge leeftijd waren overleden. Zij overleed op 15 februari 1691 in Aartselaar.

 

AArt X - 0190 GEZIN Verbert – Lauwers 1691 Aartselaar

Verbert Johannes huwde op 27 november 1691 in Aartselaar met Lauwers Maria. Lauwers Maria overleed op 4 mei 1713 in Aartselaar. Verbert Johannes werd geboren op 22 juli 1657 in Reet als zoon van Verbert Petrus en Wilryckx Barbara. Hij overleed op 24 oktober 1713 in Rumst.

·         Verbert Petrus werd gedoopt op 12 oktober 1692 in Rumst. Hij huwde op 9 februari 1716 in Rumst met Asselberghs Adriana en overleed op 14 juli 1732 op 39-jarige leeftijd in Rumst. Asselberghs Adriana overleed op 1 april 1771 in Rumst op 77-jarige leeftijd.

·         Verbert Anna werd gedoopt op 8 augustus 1697 in Rumst. Zij huwde er op 2 maart 1734 met Van Looy Johannes (gedoopt op 7 februari 1700 in Hove als zoon van Van Looy Petrus en Van Camp Elisabeth). Van Looy Johannes overleed op 10 augustus 1747 in Hove op 47-jarige leeftijd.

·         Verbert Johannes werd gedoopt op 22 april 1707 in Rumst en overleed er jong op 15 december 1708.

 

AArt X - 0212 GEZIN Schuerewegen – Lauwers 1695 Aartselaar

Schuerewegen Cornelius huwde op 12 september 1695 in Aartselaar met Lauwers Petronella  => ook Schuereweghen. Lauwers Petronella werd gedoopt op 18 juni 1673 in Aartselaar als dochter van Lauwers Philippus  en Huysmans Johanna [ZIE AArt IX - 0085]. Schuerewegen Cornelius werd gedoopt op 29 november 1653 in Schelle als zoon van Schuerewegen Henricus en Hendrickx Elisabeth.

·         Schuerewegen Adrianus werd gedoopt op 29 september 1696 in Schelle.

·         Schuerewegen Petrus werd gedoopt op 16 maart 1698 in Schelle.

·         Schuerewegen Jacobus werd gedoopt op 14 november 1700 in Schelle.

·         Schuerewegen Jacobus Ferdinandus werd gedoopt op 7 december 1704 in Schelle.

·         Schuerewegen Anna Cornelia werd gedoopt op 27 maart 1707 in Schelle. Zij huwde er met Delbaen Jacobus en overleed op 3 november 1789 in Schelle op 82-jarige leeftijd. Haar echtgenoot was gedoopt op 13 april 1683 in Schelle als zoon van Delbaen Jacobus en Vereycken Barbara. Hij overleed op 3 december 1752 in Schelle op 69-jarige leeftijd. Delbaen Jacobus was eerder gehuwd op 12 september 1721 in Kontich met Dilles Petronella (één dochter Delbaen Anna Catharine) en op 23 mei 1716 in Edegem met Van Beirendonck Elisabeth (twee zonen Cornelius en Johannes Delbaen).

·         Schuerewegen Johanna werd gedoopt op 21 februari 1712 in Schelle.

 

AArt X - 0222 GEZIN De Keyser – Lauwers  1697 Aartselaar

De Keyser Johannes huwde op 19 maart 1697 in Aartselaar met Lauwers Adriana2 . Lauwers Adriana werd geboren op 4 juni 1671 in Aartselaar als dochter van Lauwers Jacobus  en Van De Velde Elisabeth [ZIE AArt IX - 0084]. Zij overleed op 29 november 1718. De Keyser Johannes werd geboren te Berchem als zoon van De Keyser Johannes.

·         De Keyser Maria werd geboren op 22 februari 1698 in Aartselaar.

·         De Keyser Elisabeth werd geboren op 7 januari 1699 in Aartselaar.

·         De Keyser Catharina werd geboren op 25 september 1702 in Nieuwerkerken (deelgemeente Aalst, of gemeente in Limburg)

·         De Keyser Maria werd geboren op 15 augustus 1706 in Aartselaar.

·         De Keyser Anna Maria werd geboren op 17 oktober 1708 in Aartselaar.

 

AArt X - 0223 GEZIN Mostien – Lauwers  1697 Aartselaar

Mostien Johannes Baptista huwde op 20 april 1697 in Aartselaar met Lauwers Elisabeth  => ook Moestien, Mostyn, Moestiens. Lauwers Elisabeth werd gedoopt op 11 januari 1673 in Hemiksem als dochter van Lauwers Franciscus  en Segers Johanna.  Zij overleed in 1741 in Niel op 68-jarige leeftijd. Mostien Johannes Baptista werd gedoopt op 29 april 1667 in NIel als zoon van Mostien Laurentius en Van Hove Maria. Hij was strooidekker en overleed op 15 april 1723 in NIel op 55-jarige leeftijd.

·         Mostien Petronella werd gedoopt op 5 augustus 1698 in Hemiksem. Zij overleed er jong op 25 oktober 1698.

·         Mostien Anna werd gedoopt op 23 mei 1701 in Hemiksem. Zij huwde op 10 november 1729 in Niel met Nauwelaerts Johannes.

·         Mostien Johannes Franciscus werd gedoopt op 22 maart 1705 in Hemiksem. Hij huwde op 27 juni 1727 in Niel met Kennis Johanna en overleed op 31 december 1965 in Niel, 60 jaar oud. Kennis Johanna werd gedoopt op 19 september 1698 in Niel als dochter van Kennis Gommarus en Verelst Maria. Zij overleed op 31 mei 1774 in Niel, 75 jaar oud.

·         Mostien Melchior werd gedoopt op 5 januari 1708 in Hemiksem. Hij huwde met Nauwelaers Catharina, overleden op 13 november 1783 in Niel.

 

AArt X - 0226 GEZIN Lauwers – Van Linden +/- 1698  Aartselaar

Lauwers Petrus  huwde omstreeks 1698 met Van Linden Catharina4. Lauwers Petrus was geboren op 6 januari 1675 in Hemiksem als zoon van Lauwers Leonardus  en Maris Maria en was pachter op de Bist in Aartselaar => ook Van der Linden, Verlinden. Hij overleed er op 12 februari 1758 op 80-jarige leeftijd. Van Linden Catharina werd gedoopt op 8 januari 1745 in Aartselaar als dochter van Verlinden Matheus en Bosmans Dymphna.

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 3 mei 1699 in Aartselaar. Zij overleed er op 23 september 1708 op 9-jarige leeftijd.

·         Lauwers Johannes  werd gedoopt op 3 mei 1699 in Aartselaar.

·         Lauwers Jacobus  werd gedoopt op 13 november 1700 te Aartselaar.

·         Lauwers Mattheus  werd gedoopt op 17 april 1704 te Aartselaar [ZIE ANT XI – 0364].

 

AArt XI - 0436 GEZIN Lauwers – Berckelaers  1745 Aartselaar

Lauwers Cornelius huwde op 19 januari 1745 in Aartselaar met Berckelaers Judoca => ook Van Berckelaer. Lauwers Cornelius werd gedoopt op 27 juni 1721 in Schelle als zoon van Lauwers Johannes en Asselberghs Anna [Zie Gezinnen Schelle] en als kleinzoon van Lauwers Petrus en Aerts Johanna [ZIE AArt IX - 0086]. Lauwers Cornelius overleed op 10 april 1788 in Schelle op 66-jarige leeftijd. Berckelaers Judoca werd gedoopt op 31 juli 1708 in Aartselaar als dochter van Van Berckelaer Andreas en Van Gool Elisabeth. Zij overleed op 13 april 1782 in Schelle op 73-jarige leeftijd.

·         Lauwers Anna Catharina werd gedoopt op 20 februari 1746 in Schelle.

·         Lauwers Theresia werd gedoopt op 29 oktober 1753 in Schelle.

·         Lauwers Franciscus

·         Lauwers Johanna werd geboren omstreeks 1750 in Schelle [ZIE AArt XIII - 0583].

 

Merk ook het huwelijk van Lauwers Petrus met Van Berckelaer Anna Maria in Hoboken op 2 maart 1756 [ZIE HOB XII – 0484]. 

 

AArt XII - 0482 GEZIN Lauwers – Thys 1756 Aartselaar

Lauwers Johannes Baptista huwde op 9 september 1756 in Aartselaar met Thys Magdalena (getuigen De Groof Ferdinandus en Thys Johannes). Lauwers Johannes Baptista werd gedoopt op 10 november 1731 in Schelle als zoon van Lauwers Johannes en Asselbergh Anna. Thys Magdalena hertrouwde op 26 januari 1773 in Aartselaar met Block Johannes Martinus (gedoopt op 16 oktober 1732 in Schelle als zoon van Block Cornelius en Van den Brande Anna).

 

AArt XIII – 0536 GEZIN Lauwers – De Roeck 1766  Reet

Lauwers Jacobus  huwde op 7 oktober 1766 in Aartselaar met De Roeck Magdalena. Lauwers Jacobus werd gedoopt op 19 maart 1742 in Hemiksem als zoon van Lauwers Jacobus  en Lauwers Maria Catharina [ZIE HEM XII – 0390]. Hij overleed op 15 september 1810 in Reet, 68 jaar oud. De Roeck Magdalena werd gedoopt op 2 oktober 1743 in Reet. Zij overleed op 20 mei 1812 in Reet, 68 jaar oud.

·         Lauwers Johanna Maria  werd gedoopt op 5 maart 1767 in Reet (doopgetuigen Lauwers Johannes en Block Johanna). Zij overleed er jong op 6 augustus 1768.

·         Lauwers Johannes Baptista  werd gedoopt op 27 juli 1768 in Reet (doopgetuigen : De Roeck Johannes, De Roeck Maria). Hij was landbouwer, huwde op 14 juli 1807 in Schelle met Claes Maria Elisabeth en overleed op 17 november 1835 in Schelle op 67-jarige leeftijd.

·         Lauwers Petrus Franciscus  werd gedoopt op 29 november 1769  in Reet (doopgetuigen De Roeck Franciscus, De Roeck Catharina) [ZIE KONt XIV – 0806].

·         Lauwers Petrus Jacobus  werd gedoopt op 5 februari 1772 in Reet (doopgetuigen Lauwers Jacobus, De Roeck Clara). Hij overleed er op 3 april 1786 op 14-jarige leeftijd.

·         Lauwers Johanna Maria  werd geboren op 26 november 1773 te Reet [ZIE KONt XIV - 0788].

·         Lauwers Anna Catharina  werd geboren op 28 januari 1778 in Reet (doopgetuigen De Roeck Petrus, Hendrickx Anna Catharina) [ZIE RUMst XIV – 0808].

·         Lauwers Guilielmus  werd gedoopt op 12 januari 1780 in Reet (doopgetuigen De Roeck Guilielmus en Lanckens Maria).

·         Lauwers Cornelius werd geboren op 11 mei 1783 te Reet (doopgetuigen Lauwers Cornelius en Lauwers Anna Catharina) [ZIE BOOm XIV – 0813].

·         Lauwers Maria Theresia  werd geboren op 3 september 1786 in Reet (doopgetuigen Lauwers Franciscus Dominicus en Hendrickx Johanna Maria) [ZIE RUMst XIV – 0814].

 

AArt XIII - 0583 GEZIN Magnus – Lauwers 1775 Aartselaar

Magnus Michaelis huwde op 21 februari 1775 in Aartselaar met Lauwers Johanna (getuigen waren De Clerck Cornelius en Strobbaert Johannes). Lauwers Johanna was geboren omstreeks 1750 in Schelle als dochter van Lauwers Cornelius en Berckelaers Judoca [ZIE AArt XII - 0436]. Zij was eerder gehuwd op 6 mei 1770 in Schelle met Verbeeck Petrus (vader Lauwers Cornelius trad toen op als getuige bij de ondertrouw samen met Verbeeck Jacobus; terwijl Lauwers Franciscus, vermoedelijk een broer, optrad als getuige bij het huwelijk samen met schoonvader Verbeeck Jacobus).

 

AArt XIII - 0692 GEZIN Vermeiren – Lauwers +/- 1795 Aartselaar

Vermeiren Franciscus huwde Lauwers Anna Catharina.

·         Vermeiren Petrus Johannes werd geboren op 25 december 1795 in Aartselaar. Hij huwde er op 25 januari 1828 met Baetens Maria Elisabeth (geboren op 17 juni 1801 in Boom als dochter van Baetens Jacobus en Vereycken Maria Catharina). Baetens Maria Elisabeth hertrouwde op 16 september 1863 in Aartselaar met De Koninck Johannes Henricus.

 

AArt XIV - 0812 GEZIN Peeters – Lauwers 1812 Aartselaar

Peeters David huwde op 2 april 1812 in Aartselaar met Lauwers Elisabeth . Lauwers Elisabeth overleed in 1862. Peeters David werd geboren op 22 februari 1792 in Aartselaar als zoon van Peeters Petrus Franciscus en PIntens Anna Maria. Hij overleed op 19 december 1859 in Wilrijk.

·         Peeters Ludovicus Johannes werd geboren op 16 januari 1840 in Wilrijk. Hij huwde Bollen Rosalia en overleed op 12 augustus 1923 in Wilrijk op 83-jarige leeftijd. Zijn echtgenote overleed in 1899.

 

AARts XIV – 1002 GEZIN Lauwers – De Herdt 1829  Aartselaar

Lauwers Petrus huwde op 24 februari 1829 te Aartselaar met De Herdt Anna Maria. Lauwers Petrus werd geboren op 8 november 1798 te Hoboken als zoon van Lauwers Johannes Baptist en De Herdt Anna Maria [ZIE HOB XIII – 0675]. Lauwers Petrus hertrouwde op 25 april 1838 te Hoboken met Van den Bosch Maria Elisabeth [ZIE HOB XIV – 1104]. De Herdt Anna Maria werd geboren op 25 april 1790 te Aartselaar. Zij overleed er op 19 februari 1838.

·         Lauwers Jean-Joseph werd geboren op 8 april 1835 in Aartselaar. Hij was commis-marchand en huwde op 8 juni 1867 in Parijs, Frankrijk, 11e district mairie de Popincourt, met Gribaumont Elisabeth-Ortence. Bij zijn huwelijk woonde hij in de rue Popincourt, 31 te Parijs.

 

Merk dat Peters eerste echtgenote dezelfde familienaam en voornamen had als Peters moeder.

 

AArt XV – 1180  GEZIN Lauwers – Celis 1847  Aartselaar

Lauwers Fredericus Eduardus huwde op 1 mei 1847 in Aartselaar met Celis Lucia Barbara (getuigen: De Schutter Bernard, Van Reeth Melutis Cornelius, Van Dooren Willem, Van Der Sanden Willem). Lauwers Fredericus Eduardus werd geboren op 20 september 1830 in Niel. Celis Lucia Barbara werd geboren op 12 december 1816 in Aartselaar als dochter van Celis Cornelius en Peeters Johanna Cornelia.

 

AARts – XV – 1345 GEZIN Lauwers – Mortelmans 1858  Aartselaar

Lauwers Cornelius huwde op 21 april 1858 te Aartselaar met Mortelmans Anna Maria. Lauwers Cornelius werd geboren op 12 juli 1819 te Blaasveld. Hij was een onwettig (voorhuwelijks) kind en werd erkend bij het huwelijk van Lauwers Johannes Baptist en Van Beneden Anna Maria [ZIE BLA XIV – 0941]. Mortelmans Anna Maria werd geboren op 15 mei 1817 te Aartselaar als dochter van Mortelmans Petrus Josephus en Hellemans Maria Catharina.

·         Lauwers Johanna Florentina Henrica werd geboren op 5 augustus 1860 in Aartselaar.

 

AArt XV - 1519 GEZIN Lauwers – Van Loock 1889 Aartselaar

Lauwers Josephus Philippus  huwde op 2 juli 1889 in Aartselaar met Van Loock Catharina. Lauwers Josephus Philippus werd geboren op 3 juni 1845 in Kontich als zoon van Lauwers Jacobus  en Valentijns Johanna Maria [ZIE KONt XIV – 0807]. Van Loock Catharina werd geboren op 10 augustus 1850 in Aartselaar als dochter van Van Loock Johannes Franciscus en De Ridder Maria Catharina.

 

AArt XV – 1531  GEZIN Thijs – Lauwers 1890 Aartselaar

Thijs Johannes Baptista huwde op 10 december 1890 in Aartselaar met Lauwers Catharina. Lauwers Catharina werd geboren op 13 mei 1853 in Wilrijk als dochter van Lauwers Johannes Josephus en Verstraeten Marie Theresia [ZIE HOVe XIV – 1043]. Thijs Johannes Baptista werd geboren op 14 september 1870 in Aartselaar als zoon van Thijs Jacobus en Vinck Maria Angelina.

·         Thijs Petrus Augustinus werd geboren op 26 mAArt VIII - 002294 in Aartselaar.

·         Thijs Johannes Alphonsus werd geboren op 15 mAArt VIII - 002295 in Aartselaar.

 

AArt XVI 1694 GEZIN Vinck – Lauwers 1897 Aartselaar

Vinck Carolus huwde op 28 juli 1897 in Aartselaar met Lauwers Rosalia  => ook Lauwens. Lauwers Rosalia werd geboren op 14 juli 1869 in Langdorp als dochter van Lauwers Petrus Josephus   en Bruyninckx Coleta [ZIE AARs XV – 1232]. Zij overleed op 5 oktober 1899 in Aartselaar op 30-jarige leeftijd. Vinck Carolus Ludovicus werd geboren op 6 mAArt VIII - 002272 in Aartselaar als zoon van Vinck Johannes Leonardus en Van Santvliet Isabella. Hij hertrouwde op 4 januari 1905 in Aartselaar met De Bruyn Maria Antonia en overleed op 5 november 1947 in Aartselaar op 75-jarige leeftijd.

·         Vinck Frans Gerard werd geboren op 7 januari 1898 in Aartselaar. Hij overleed er op 1-jarige leeftijd op 8 januari 1899.

 

AArt XVI – 1844 GEZIN Claes-Lauwens 1906 Aartselaar

Claes Victorius huwde op 28 april 1906 in Aartselaar met Lauwens Maria Josephina . Lauwens Maria Josephina werd geboren op 22 oktober  1879 in Langdorp (Aarschot) als dochter van Lauwens Johannes Philippus  en Peeters Regina [ZIE LANgd XV – 1495]. Claes Victorius werd geboren op 26 augustus 1880 in Aartselaar als zoon van Claes Franciscus Johannes en Spiessens Maria Theresia.

·         Claes Maria Regina werd geboren op 19 december 1907 in Aartselaar. Zij huwde Verschueren Alphonsius Ludovicus Martinus.

·         Claes Josepha Theresia Antonia werd geboren op 22 maart 1909 in Aartselaar. Zij huwde Nauwelaers Ludovicus Carolus.

·         Claes Maria Josepha Juliana werd geboren op 16 februari 1912 in Aartselaar.

 

AARt XVI 1860 GEZIN Van Kesbeeck – Lauwens  1911 Aartselaar

Van Kesbeeck Constantinus huwde op 3 augustus 1911 in Aartselaar met Lauwens Angelina . Lauwens Angelina werd geboren op 3 september 1887 in Langdorp (Aarschot) als dochter van Lauwens Johannes Philippus  en Peeters Regina [ZIE LANgd XV – 1495]. Zij was dienstmeid bij haar huwelijk en overleed op 7 februari 1955 in Wilrijk (Antwerpen) op 67-jarige leeftijd. Van Kesbeeck Constantinus werd geboren op 21 juli 1871 in Aartselaar als zoon van Kersbeeck Johannes Baptista en Vleugels Johanna. Hij was dagloner en overleed in Schelle op 17 augustus 1948, 77 jaar oud.

·         Van Kesbeeck Gerardus Antonius werd geboren op 22 april 1913 in Schelle. Hij huwde Van den Eynde Maria Johanna, dochter van Van den Eynde Augustinus Franciscus en Thys Gerardina Elisabeth.

·         Van Kesbeeck Josephina Francisca Elisabeth werd geboren op 2 mei 1917 in Schelle.

·         Van Kesbeeck Johannes Antonius werd geboren op 7 februari 1919 in Schelle.

 

AArt XVII - 2080 GEZIN Lauwers – Francis 1912 Aartselaar

Lauwers Franciscus Johannes Henricus huwde op 14 februari 1912 in Aartselaar met Francis Johanna Maria Elisabeth => ook Fransus. Lauwers Franciscus Johannes werd geboren op 11 maart 1882 in Kontich als zoon van Lauwers Cornelius Gommarus en Hendrickx Maria Petronella. Hij overleed op 2 augustus 1964 in Aartselaar op 82-jarige leeftijd. Francis Johanna Maria werd geboren op 28 november 1887 in Boechout als dochter van Francis Jacobus en Lambrechts Philomena. Zij overleed op 14 oktober 1951 in Aartselaar op 63-jarige leeftijd.

·         Lauwers Irma Philomena Josepha  werd geboren op 23 januari 1913 in Kontich. Zij huwde mogelijk Van Linden Albertus (1915-1985), begraven te Aartselaar.

·         Lauwers Augusta Maria Josepha werd geboren op 5 februari 1915 in Kontich. Zij huwde op 24 november 1942 in Kontich met Van Bladel Augustinus Ludovicus Gommarus.

·         Lauwers Constantinus Augustinus Albertus werd geboren op 8 mei 1916 in Kontich. Hij huwde op 7 februari 1942 in Kontich met Janssens Maria Melania Francisca.

·         Lauwers Franciscus Josephus Melanie werd geboren op 13 april 1918 in Kontich. Hij huwde op 11 april 1945 in Kontich met Ruyssers Irma Catharina Francisca.

 

AArt XVIII - 2082 GEZIN Lauwers – De Boeck  1914 Aartselaar

Lauwers Franciscus Augustinus huwde op 3 juni 1914 in Aartselaar met De Boeck Celina Florentina. Lauwers Franciscus Augustinus werd geboren op 15 oktober 1889 in Wilrijk als zoon van Lauwers Ludovicus Cornelius   en Peeters Maria Mathilda [ZIE WILr XVII – 1522]. Hij overleed op 29 april 1972 op 82-jarige leeftijd.

·         Lauwers Mit werd geboren in 1914. Zij overleed in 1999.

·         Lauwers Mathilde werd geboren in 1918. Zij overleed in 2012. NDI

·         Lauwers Constant werd geboren in 1922. Hij overleed hetzelfde jaar. NDI

·         Lauwers Bertha werd geboren in 1923. Zij overleed hetzelfde jaar. NDI

·         Lauwers Johannes werd geboren in 1924. Hij overleed hetzelfde jaar. NDI

·         Lauwers Irene werd geboren in 1926. Zij overleed in 2005. NDI

·         Lauwers Louis werd geboren op 12 februari 1928 in Aartselaar. Hij was rijkswachter en huwde Kennes Leona. Hij overleed op 3 november 2009 in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen op 81-jarige leeftijd. NDI

·         Lauwers Eugeen werd geboren in 1929. Hij overleed in 2008. NDI

·         Lauwers Stan werd geboren in 1931. NDI

·         Lauwers Jeanne werd geboren in 1933. NDI

·         Lauwers Armand werd geboren in 1937. Hij overleed in 2009. NDI

 

AArt XVIII - 2084 GEZIN Lauwers – Belis 1916 Aartselaar

Lauwers Petrus Martinus Constantinus huwde op 9 februari 1916 in Aartselaar met Belis Maria Francesca. Lauwers Petrus Martinus Constantinus werd geboren op 21 November 1890 in Wilrijk als zoon van Lauwers Ludovicus Cornelius en Peeters Maria Mathilda [ZIE WILr XVII – 1522]. Belis Maria Francisca werd geboren op 14 januari 1895 in Aartselaar als dochter van Belis Egidius Hunfridus en Mariën Monica Clementina.

 

AArt XVII - 2086 GEZIN Lauwers – Lucas 1917 Aartselaar

Lauwers Josephus Franciscus huwde op 2 augustus 1917 in Aartselaar met Lucas Maria Elisa beth. Lauwers Josephus Franciscus werd geboren op 2 december 1887 in Kontich. Lucas Maria Elisabeth werd geboren op 16 mei 1886 in Aartselaar als dochter van Lucas Johannes Carolus en Goossens Paulina.

 

AArt XVII - 2140 GEZIN Lauwers – Materne 1922 Aartselaar

Lauwers Ludovicus Arthurus ‘Arthur’ huwde op 5 augustus 1922 in Aartselaar met Materne Paulina. Lauwers Louis Arthur werd geboren op 28 november 1891 in Aartselaar als zoon van Lauwers Ludovicus en Vereycken Johanna Catharina. Hij overleed in 1975 in Aartselaar op 84-jarige leeftijd. Materne Paulina werd geboren op 7 december 1896 in Wilrijk ald dochter van Materne Ludovicus Eduardus en Van De Velde Constantia. Zij overleed in 1972 op 76-jarige leeftijd en werd begraven in Aartselaar.

·         Lauwers Maria werd geboren op 27 april 1923 in Aartselaar.

·         Lauwers Johanna Ludovica ‘Jeanne’ werd geboren op 14 mei 1924 in Aartselaar. Zij huwde met Nuyts Rik en overleed op 9 februari 2007 in Aartselaar op 82-jarige leeftijd. Het gezin stichtte het taxibedrijf Edelweis in Aartselaar.

·         Lauwers Irma Odilla werd geboren op 4 februari 1927 in Aartselaar. Zij huwde mogelijk Van Linden Albertus (1915-1985), begraven te Aartselaar.

·         Lauwers Martha Carolina Eugenius werd geboren op 31 mei 1929 in Schelle. Zij huwde Boen Leopold en overleed op 25 augustus 2000 in Aartselaar. Boen Leopold werd geboren op 19 januari 1927 in Schelle. Hij overleed op 15 mei 2006 in het RVT Zonnewende in Aartselaar. Beiden werden begraven in Aartselaar.

·         Lauwers Renatus Ludovicus Josephina

·         Lauwers Franciscus Georgius

·         Lauwers Irene

 

AArt XVII - 2142 GEZIN Bosschaerts – Lauwers 1923 Aartselaar

Bosschaerts Ferdinandus huwde op 13 oktober 1923 in Aartselaar met Lauwers Magdalena Lucia. Lauwers Magdalena Lucia werd geboren op 2 september 1901 in Aartselaar. Bosschaerts Ferdinandus werd geboren op 25 april 1898 in Kontich als zoon van Bosschaert Matheus en Bogaerts Maria.

 

AARt XVIII – 2333 GEZIN Lauwers – Matthys 1947  Aartselaar / Lier

Lauwers Ludovicus Johannes huwde op 4 oktober 1947 te Aartselaar met Matthys Rosalia Florentina => ook Mathys, Matthijs, Mathijs. Lauwers Ludovicus Johannes werd geboren op 11 februari 1928 te Kontich als zoon van Lauwers Franciscus Augustinus en Geluykens Josephina [ZIE KONt XVII – 2189]. Hij overleed op 20 februari 1999 te Aartselaar. Matthys Rosalia Florentina werd geboren op 16 mei 1921 te Schelle.

·         Lauwers André Louis Joseph werd geboren op 9 maart 1951 te Reet NDI [ZIE LIEr XIX – 2690] 

·         Lauwers Louis huwde Bové Maryse. Lauwers Louis werd geboren op 16 juli 1932 te Antwerpen. Zij overleed op 14 februari 1998 te Aartselaar.

 

Afbeelding met buiten, gebouw, weg, baksteen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: het gemeentehuis van Aartselaar stamt uit de 16e eeuw. Op de plaats stond al een huis vóór 1480, en toen Jacques Wolfaert het kocht in 1559, kreeg het de naam Wolfaertshof – om vervolgens in 1728 pastorij te worden en na de Tweede Wereldoorlog gemeentehuis. De gemeente was oorspronkelijk een deel van Kontich. Het werd een zelfstandige parochie in 1309, maar bleef bestuurlijk afhankelijk tot de hertogen van Brabant delen er van verkocht aan ridder Charles Micault, heer van Cleydael. Dat was ook de periode waarin we de eerste sporen van familienaamgenoten vonden. Aartselaar bleef hoofdzakelijk een landbouwgemeete met beperkte nijverheid tot na de Tweede Wereldoorlog.

 

Andere verwantschappen met Aartselaar  

 

HOB XIII – 0675 GEZIN Lauwers – De Herdt +/- 1791  Hoboken

Lauwers Johannes Baptist huwde De Herdt Anna Maria => ook Deherdt.

Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 20 november 1764 te Schelle, mogelijk als zoon van Lauwers Adrianus en Verbist Anna [ZIE HOM XII – 0465] of als zoon van Lauwers Jacobos en Mertens Maria [ZIE WILr XII -  0482]. Hij overleed op 21 augustus 1808 te Aartselaar.

 

HOB XIV – 1104 GEZIN Lauwers – Van Den Bosch 1838  Hoboken

Lauwers Petrus huwde op 25 april 1838 te Hoboken met Van Den Bosch Maria Elisabeth. Lauwers Petrus werd geboren op 8 november 1798 te Hoboken als zoon van Lauwers Johannes Baptist en De Herdt Anna Maria [ZIE HOB XIII – 0675]. Hij was eerder gehuwd op 24 februari 1829 te Aartselaar met De Herdt Anna Maria [ZIE AARts XIV – 1002]. Zijn eerste echtgenote, die dezelfde familienaam en voornamen droeg als Peters moeder, was op 19 februari 1838 te Aartselaar overleden. Van den Bosch Maria Elisabeth werd geboren op 16 februari 1796 te Hoboken.

 

ANT XV – 1471 GEZIN Lauwers – Huysmans 1867  Antwerpen

Lauwers Cornelius huwde op 11 juli 1867 te Antwerpen met Huysmans Paulina => ook Lauwens (getuigen Lauwers Johannes, metser, 40 jaar, broer van de bruidegom, wiens naam als Lauwens werd gespeld in NL). Lauwens Cornelius werd geboren op 1 januari 1837 te Wouw, NL, als zoon van Lauwers Petrus Johannes en Van Aert Adriana [ZIE NL - WOUw XIV – 0944]. Hij was arbeider en was eerder gehuwd, op 19 september 1865, te Antwerpen met Weyt Johanna Catharina [ZIE ANT XV – 1457c]. Zijn eerste vrouw overleed bijna een jaar eerder, op 30 juli 1866 te Antwerpen. In die maand overleden ook hun twee enige kinderen, dochters Isabella en Rosalia. Hij was koopman in hespen en overleed op 20 juli 1870 te Antwerpen. Het gezin woonde in de Proetterstraat 29. Toen hij overleed, woonde zijn vader Petrus Lauwers in Luik, 82 jaar oud. Huysmans Paulina werd geboren op 11 maart 1737 te Antwerpen als dochter van Huysmans Cornelius (geboren te Meerhout) en Claes Maria Theresia (geboren op 13 september 1794 te Aartselaar). Zij was mutsenmaakster en herbergierster en was eerder gehuwd, en weduwe van, Calders Franciscus. Zij huwde een derde maal op 17 juli 1872 te Antwerpen met Provo Joshephus, herbergier geboren op 4 september 1830 te Berchem als zoon van Bols Petrus en De Jonck Anna Barbara, en zelf weduwnaar van Bols Maria Theresia.

 

ANT XV – 1494aa GEZIN De Brauwer – Lauwers 1874  Antwerpen

De Brauwer Petrus Johannes huwde op 12 november 1874 te Antwerpen met Lauwers Johanna Regina => ook De Brouwer (getuigen: Lauwers Petrus Martinus, 38 jaar, woonachtig te Reet, en Lauwers Johannes Baptist, 29 jaar, hovenier, woonachtig te Wilrijk, broers van de bruid). De Brauwer Petrus Johannes werd geboren op 30 juni 1839 te Aartselaar als zoon van De Brouwer Antonius en Feems Johanna Catharina. Hij was hovenier en overleed op 16 december 1882 te Hoboken. Lauwers Johanna Regina werd geboren op 29 december 1849 te Wilrijk als dochter van Lauwers Johannes Josephus en Verstraeten Maria Theresia [ZIE HOVe XIV – 1043]. Zij was dienstmeid en hertrouwde op 14 maart 1785 te Hoboken met Schoors Melchior Alphonsius [ZIE HOB XV – 1510].

 

BOOm XV – 1522 GEZIN Tersago – Lauwers 1889  Boom / Hemiksem

Tersago Frans Isidorius huwde op 25 februari 1889 te Boom met Lauwers Johanna Maria. Lauwers Johanna Maria werd geboren op 10 april 1868 te Boom. Zij overleed op 24 april 1934 te Hemiksem. Tersago Frans Isidorius werd geboren op 19 augustus 1867 te Zemst als zoon van Tersago Henricus Antonius (geboren op 4 februari 1841 te Zemst, overleden op 26 november 1900 te Hombeek) en Van Calster Philippina Henriette (geboren op 14 maart 1747 te Mechelen, overleden op 3 februari 1874 te Zemst). Hij overleed op 1 juli 1936 te Hemiksem.

·         Tersago Maria Louise werd geboren te Schelle. Zij huwde te Hemiksem met Hennes Hubert (geboren op 31 december 1902 te Limbach, overleden op 21 juni 1947 te Hoboken). Zij hertrouwde nadien met Herremans Alfons Frans (geboren op 12 april 1892 te Aartselaar, overleden op 25 december 1978 te Hoboken).

·         Tersago Carolus Ludovicus werd geboren op 8 november 1902 te Schelle. Hij huwde Guns Maria Elisabeth (geboren op 10 januari 1907 te Aartselaar) en overleed op 6 september 1929 te Aartselaar.