image002.jpg

© Laurentii.be

 

Genealogie Van Praet

Hoe hoger geëerd,

hoe hoger van weerd.

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie ook stamboom Van Praet, generatie 8.

2 Uittreksel algemeen rijksarchief , Staten van Brabant nr 392.1 

3 In de muur naast het altaar van Onze-Lieve-Vrouw bevindt zich een kunstige grafsteen in wit, zwart en rood marmer, bekroond met een marmeren beeld van de goede herder, tussen de borstbeelden van de heiligen Franscisus en Johannes, patroonheiligen van de overledenen: “Ter eeren Godts en zielenbaet van d’eerbaer maeght Joan Van Praet syn hier gestelt tot jaergety ses missen ’s jaers, en broodt daerby te singen met het klokgeluyt en deylen d’armen eeuwig uyt Besonder den veertienden Mey als sy verliet dit aerdts geschrey en twee en twintigh Meert percies dat is voor haeren broer Francis. Talheyligen en Kerstdagh tydt te Paeschen als men is verblydt en Sinxen ook, dat wel gedinckt als men Veni Creator singht. Niet op d’Hoogtyden pertinent, maar telcken altydt daer ontrent dry druyst dry hondert guldensgelt heeft hy daartoe op rent gestelt. Noyt is er beter winst versint als wie met t’aerdts het hemels wint. Die dan hier sulcke deughden doet dat sy doch erft het eeuwigh goet. Bidt voor haer siel dan alle liên. Dat sy voor eeuwigh Godt magh sien. Amen.” –Bronnen: oudheidkundige kring Dendermonde; akten van de Schepenbank van Londerzeel. Bewerkingen van Luc Annaert en Louis De Bondt.

 

image005.jpg

 

Verhalen  - 1672 - Jaak Van Praet kreeg 100 pond boete voor het niet nakomen van een huwelijksbelofte (Gent)

Jaak Van Praet van Gent werd vermeld in de boekhouding van kerkstraffen te Gent, gedaagd op 8 september 1672 wegens omgang met Clara De Backere, met een kind als gevolg. Clara De Backere daagde Jaak Van Praet op 10 september 1672 voor de rechter wegens het niet nakomen van de huwelijksbelofte. Zij eiste 1000 gulden schadevergoeding.

 

Jaak bekende dat het kind van hem was, en de strafmaat bepaalde dat hij zijn huwelijksbelofte moest nakomen, of een boete moest betalen van 100 pond.

 

 

 

Verhalen  - 1702 – Frans Van Praet en Margriet De Wachter betalen hoofdgeld (Kapelle-op-den-Bos) 1

 

Frans Van Praet diende jaarlijks hoofdgeld, een belasting, te betalen zoals elke bemiddelde inwoner. Het hoofdgeld werd betaald afhankelijk van het beroep dat men uitoefende. Voor de vrouw en de kinderen onder de 14 jaar moest men niet te betalen. Voor de dieren betaalde men in functie van het diersoort. In Kapelle op den Bos werd in 1702 het volgend hoofdgeld door Frans Van Praet betaald2.

 

Men kan zich natuurlijk de vraag stellen waarom een vrouw niet werd belast, en de dieren wel. Het ging dan ook niet om een personenbelasting.

 

Frans Van Praet, pachter, 64 jaar, 1 ploeg

5,0

Margaretha De Wachter (Dewechter) huisvrouw, 63 jaar

0,0

Jan Van Praet, zijn zoon, 24 jaar

1,0

2 paarden (peerden)

2,0

3 koeien (coijen)             

2,8

1 kalf (calff)

0,6

1 varken (vercken)

0,3

Totaal te betalen: (10 gulden en 17 stuivers)

10,17

 

Er waren 6854 inwoners in Kapelle op den Bos in het jaar 1702. Frans was al een welstellende boer in die tijd. Hij behoorde aldus ook tot de groep die het meest moest betalen. Er was ook een lijst van mensen die  niet konden betalen.

 

 

 

Verhalen  - 1710 - Maarten Van Praet, meier van Buggenhout

 

Maarten Van Praet werd geboren omstreeks 1689 als zoon van Joos Van Praet en Maria Willocx. Hij was meier van Buggenhout en huwde Anne Petronella Beeckman. Zijn vader, “Joos” Theodoor Van Praet, was geboren in 1654 en was burgemeester van Buggenhout. Van het ouderlijk gezin van Maarten weten we dat hij een zus had, Jeanne Françoise, geboren kort voor of na Maarten. Zij bleef ongehuwd en overleed op 4 september 1736 te Buggenhout. Verder had hij twee broers die jong overleden: Joos, geboren in 1697, overleed op 3 maart 1701, en Domien, geboren in 1699. Domien overleed kort voor zijn broer Joos op 28 januari 1701 te Buggenhout. Het ouderlijke gezin woonde in het Dorp te Buggenhout.

 

Anne Petronella Beeckman werd geboren op 11 mei 1685 te Lebbeke als dochter van Jan Beekcman en Margriet Sprangers. Anne Petronella's vader, Jan Beeckman, was geboren op 27 juli 1642 te Wieze, was erfmeier van Lebbeke bij arrest van de Grote Raad van Mechelen van 1 januari 1675, en overleed op 7 september 1711 te Lebbeke. Zijn grafzerk bevindt zich in de kerkgevel. Haar moeder, Margriet Sprangers, was een dochter van Jan Baptist Sprangers. Jan Beeckman was eerder gehuwd met Maria Catharina Van Der Varent, een dochter van Frans Van Der Varent, schepen van Dendermonde, en van Margriet Pennemans.

 

In Buggenhout woonden bij de geboorte van Maarten al enige Van Praet families. Nog op 12 juni 1642, kregen Mattheus Van Praet en Cathelijn Van Goethem er toestemming om te scheiden. Er waren bovendien verschillende meldingen van overlijdens:

 

·         Katrien Adrienne Van Zuene werd begraven op 13 juli 1662 te Buggenhout. Zij was een dochter van Jan Van Zuene en Anne Van Praet. Jan Van Zuene was overleden op 2 juni 1655. Hij was geboren in 1585 en was meier van Buggenhout (en dus voorganger van Maarten Van Praet). Een verwante, Willem Van Zuene, was griffier in Buggenhout tussen 1649 en 1671.

·         Jan Van Praet werd begraven op 20 mei 1680 te Buggenhout. Hij was geboren in 1624.

·         Peter Van Praet werd begraven op 29 augustus 1689, vijf dagen na zijn doop. Hij was de zoon van Peter Van Praet en Liesbeth De Gent. Hij werd begraven in de kerk omdat het kerkhof ontwijd was (“in navi templi, tempore violantionis cemeterii”). Op 25 mei 1706 was er bijvoorbeeld de melding van een “ontwijding” van het kerkhof omdat toen een Franse soldaat door een medesoldaat was vermoord. Dit duurde toen tot 15 augustus 1706.

·         Marie Van Praet werd begraven op 15 december 1689 te Buggenhout. Zij was geboren in 1620 en was de weduwe van Adriaan Willockx. De families waren dus al eerder verwant. Adriaan Willockx overleed zelf op 5 januari 1691 te Buggenhout, ongeveer twee jaar na zijn echtgenote. Er waren ook meldingen van dit gezin bij de schepenbank van Londerzeel tussen 1660 en 1666.

·         Jan Van Praet werd begraven op 26 januari 1701 te Buggenhout. Hij was geboren in 1651 en was weduwnaar van Jeanne Van de Moortel. Het gezin had een landbouwbedrijf in de Beukestraathoek kouden haard” te Buggenhout.

·         Anne Van Praet werd begraven op 19 augustus 1714 te Buggenhout. Zij was de echtgenote van Jan Kerckhofs en was geboren in 1639. Zij waren landbouwers in de Hanestraat te Buggenhout. Jan (Van) Kerckhof overleed zelf op 26 maart 1715, binnen het jaar na het overlijden van zijn echtgenote.

·         Cornelia Van Praet werd begraven op 26 januari 1718 te Buggenhout. Zij was de echtgenote van Hendrik Achtergael en was geboren in 1648. Het gezin had een landbouwbedrijf in de Brandstraat.

·         Anne Van Praet werd begraven op 18 december 1726 te Buggenhout. Zij was weduwe van Peter Verhavert en was geboren in 1646. Zij waren landbouwers in de Brakeleer te Buggenhout. Een zoon, Hubert Verhavert, was schepene en notaris te Buggenhout, gehuwd met Jeanne Marie De Coene. Hij was geboren in 1679. Een andere zoon, Bernard, was griffier en woonde op de “Cruysveltstede”.

·         Daarnaast zijn er twee onnauwkeurig gedateerde grafzerken, van Jeanne Van Praet en haar broer Frans3.

 

Eén en ander toont aan dat de familie Van Praet in die tijd tot de notabelen van de streek behoorde. Meier Maarten Van Praet hertrouwde na het overlijden van zijn eerste vrouw met Marie Janssens. In 1711 werd een dochter, Anne Françoise, geboren die kort daarna overleed op 26 januari 1711. Maarten overleed op 19 februari 1725 te Buggenhout.