Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie Lauwens "van de graaf" in 1662 en Stamboomonderzoek 1655.

2 Het gaat hier om Maria de Clerck en Maria Carolina de Bouvekercke. 'Noble dame Margte de Clercq dite de Bouvekercke' werd in 1713 vermeld in een grafschrift in de Sint-Niklaaskerk te Leest als echtgenote van "Jean Gerlaijs, vivant vicompte Dupigny Seigneur haut Justicier du dit lieu seigneur de Creux, Hedenge, membre des états du comté de Namur" De familie de Clerck-de Bouvekercke was een adellijke familie van wie o.m. ridder Willem in 1500 werd vermeld als schout van Mechelen. De familie was rond die tijd eigenaar van Hagelstein, en hun wapenschild (zie afbeelding) siert nog steeds de gelijknamige school te Sint-Katelijne-Waver. Tussen 1531 en 1565 verkocht ridder Philip de Clerck - de Bouvekercke het hele domein, ongeveer 45 bunder groot met kasteel inbegrepen, aan Nicolaes van der Laen. Willem de Clerc, heer van Bouvekerke, werd genoteerd als lid van de Peoene te Mechelen omstreeks 1548. Charles de Clercq de Bouvekercke was burgemeester van Mechelen. Hij was gehuwd met Petronilla de Gottignies, overleden op 31 oktober 1602, terwijl Charles overleed op 5 mei 1602. Merk dat Arnould de Gottignies werd vermeld als heer van Geertruy-Machelen, en als kolonel van de Waalse infanterie, in dienst van de koning van Spanje in de Nederlanden, geboren op 15 april 1535 en overleden op 13 april 1575. De erfgenamen de Bouvekercke worden nog vermeld te Zemst in de 17e eeuw in de "Goedenissen van de schepenbank de Oliveten". De familie de Clerck-de Bouvekercke bekleedde hoge ambten in het Mechelse, o.m. aan het hof van Maximiliaan I, Filips De Schone en Karel V, onder de Boergondisch- Habsburgse vorsten.  Ook de van der Laens waren een ridderfamilie die in het nabijgelegen Mechelen hoge ambten uitoefenden, waaronder het burgemeesterschap. De familie kwam oorspronkelijk uit Haarlem (Holland) en zij was verwant met Willem III de Goede, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen (1304 - 1337).

3 In 1568 is er de melding bij het naburig Hof Ter Moortere, een hoeve met molen: “Executeurs testament van Vrouwe Heylwyck Van Campvoort huysvrouwe Van wylen Remi de Halut, Boschgrave van Wynoxberge...verkoopen heeren Willem van Bovekercke, ridder, heer van Locxem, van den Broeke etc en zijn huysvrouw Margriet Schooff... eenen watermolen metten huysken ende eenen wintmolen metten berge ende lande daer den selve wintmolen op staet groot omtrent drij dachwant...gelegen neffens malcanderen met noch een cleyn beemdeken boven denselven watermolen met eenen bogaerde gelegen eensdeels onder heffene ende eensdeels onder leest, als wijlen Jonckeer Jacob Schooff heer Van den Broeke dat te besitten plach.” (Chron.Aenw.rg 57 f°83). Nog in 1594 was er bij deze hoeve de melding "Heer Willem van Boevekercke van een huys metten hoven groot omtrent dertich buenderen onder lant ende bempt geheeten den Mortere comende metter eender syde aent goet van den Heylighen Geest van Liest, ter ander aent goet van der Sieckenlieden ter derdere aen derve van Adolph Van de Venne metter vierdere syde aent ’t Hoochacker.” In 1621 werd vermeld: "Karel van Bouvekerke geeft aan Anna Schoof 25 Carolusgulden erfelijke rente op een hoeve met 30 bunder het Hof te Moirtere onder Leest." (Inv.Coo Vol.I  nr.1177 Sch.Mech.). Buiten de 1642 roeden verbonden aan het Hof ter Moortere pachtte Willem Buelens  ook nog 5 bunder , 3 dagwand en 80 roden land en weidegrond van mevrouw de Boevekercke en 212 roeden land en weidegrond van graaf Van der nat, zelf bezat hij nog 37 roeden elsbostegen den Molenbemt”. O.m. in 1632 werd jonker Jan Jeronimo De Clercq, heer van Bouvekercke” vermeld, en op 20 januari 1647 was J. Bouvekerckehooftman’ van de handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan in Leest.  In 1723 behoorde het Hof Van den Broecke tot de heer Locquet, graaf van Hombeek. De hoeve Ter Moortere, met molen en naar wij vermoeden het zgn. "Molenhuis" bewoond door de nazaten van Peter Lauwers, behoorde in 1723  toe aan mevrouw De Boevekercke en werd toen uitgebaat door Willem Buelens en diens echtgenote Carola Keulemans. Ze hadden twee meiden Maria Jansens en Katrien Diddens en twee kinderen Jan (1713) en Quirinus (1720).

 

image006.jpg

© Foto’s Patrik Lauwens, 2012

 

Verhalen - 1655  - Peter Lauwers en Johanna Persoons, stamouders van de Leestse Lauwens en Lauwers families

Leest ligt midden in het 'voorouderlijk' gebied, langs zowel moeders als vaders kant, in de 16e en 17e eeuw. Langs vaders kant huwde de Hombeekse Peter er met Jeanne Persoons in juli 1655, en zij waren lange tijd de oudst bekende stamouders van onze familie.

Langs moeders kant woonde de Van Praet familie er ook al eeuwen. Ik stelde een draaiboek op om een 9-tal locaties te gaan fotograferen en maakte een afspraak in oktober 2007 met Antoon Lauwens (van Leest) en Maria Lauwens (van Hofstade, afkomstig van Leest) om eens op verkenning te gaan. Het werd een historische ontdekkingstocht, ook emotioneel. Stukjes familiegeschiedenis uit archiefdocumenten kwamen tot leven. Het was bijzonder om kennis te maken met de levende en verwante Lauwens-en in Leest die ik tot dan al kende als 'verre familie'!

Een bezoek aan het kerkhof van Leest was al even treffend omdat ik er heel wat 'oude bekenden' tegenkwam uit het speuren in papiergegevens. Zowat alle families en mensen die er hun rustplaats vonden, lijken wel een band te hebben met de familie. Niet minder aandoenlijk was het om kennis te maken met de levende en verwante Lauwens. Al gaat de verwantschap enkele generaties terug, want Antoon en Maria’s grootvader was een broer van mijn overgrootvader. Ik voelde mij op een vreemde manier verwant, zoals bij een nonkel of tante die je door omstandigheden enkele decennia niet meer hebt gezien.

 

Peter Lauwers image007.jpg (of Lauwens), wiens voornaam volgens de oude spelling als Peeter werd gespeld, is stamouder van het geslacht Lauwens van Leest1. De afkomst van Peter Lauwers bleef lange tijd onzeker. In Leest was er van hem pas een spoor bij zijn huwelijk in juli 1655 met Johanna Pers(s)oons. Pas in 2008 werd duidelijk dat Lauwers Petrus werd geboren op 31 mei 1628 te Hombeek als zoon van Jan Lauwers en Anna Verburcht, al kon dit niet met akten worden gestaafd. 

De naam Lauwers of Lauwens kwam begin jaren 1600 nochtans wel voor in Leest. Er was een Anna Lauwers, wiens naam bij de geboorte van haar kind Katrien Bulens op 14 augustus 1622 werd gespeld als 'Anna Lauvers', en bij de geboorte van haar dochter Maria Bulens op 8 april 1627 als 'Anna Lauwers'. Deze Anna Lauwers was op 3 oktober 1621 in Leest gehuwd met Peter Bulens. Zij overleed op 27 december 1630 te Leest, vermeld als 'Anna Lauwens'. Deze vrouw bleek verwant met Peter Lauwers.

Er zijn heel wat gezinnen Lauwers en Lauwens opgetekend tot zes generaties eerder dan Peter in de streek o.m. te Grimbergen, Humbeek en Hombeek, en in mindere mate te Beigem, Eppegem, Ossel, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Ramsdonk. In Hombeek was er ook een ouder spoor van Gheert Lauwers, meier te Kapelle-op-den-Bos voor de hertogen van Brabant, geboren in 1420 en woonachtig in de grensstreek Leest-Hombeek blijkens een melding in 1517. Leest lag op de weg naar Mechelen. Het oorlogsgeweld de eeuw voordien had heel wat mensen op de vlucht gedreven en families ontwricht. Kerken, hoeven en dorpen in de streek waren verwoest. Beigem werd voor 1592 b.v. grotendeels verwoest en de kerk afgebrand en de kerk van Strombeek werd in 1579 verwoest door de geuzen. Op het einde van de 16de eeuw ging ook de kerk van Leest bijna totaal in vlammen op. Dichter bij de geboorte van Peter, waren er meldingen van de pest die uitbrak in Grimbergen in 1629-1630. 

Aan Peter Lauwers zouden de Leestse nakomelingen hun bijnaam "die van de graaf" te danken hebben1.

Peter Lauwers huwde op 5 juli 1655 te Leest met Johanna Persoons. Zij werd geboren op 11 november 1630 te Hombeek als dochter van Peter Persoons en Katrien Meulemans (ook 'Moldermans'). Getuigen waren Peter Persoons en Jaak Ilias. Het gezin Lauwers-Persoons woonde in Leest. Net als bij de vader, werd bij de kinderen de naam meestal gespeld als "Lauwers". Kinderen uit dit huwelijk:

·         Een eerste zoon, Lauwens Rumoldus (ook Rombout Lauwers) werd gedoopt in oktober 1655, amper vier maanden na het huwelijk. Doopgetuigen waren Jaak Elias, Rombout Mares (die het kind de voornaam schonk) en Clara Van Den Broeck. 

·         Lauwens Johan (ook Jan Lauwers) werd gedoopt op 19 maart 1657 als tweede kind. Doopgetuigen waren Jan Vantielen de Jonghe en Katrien Van Nieuwenhuize. 

·         Lauwens Simon werd gedoopt op 26 augustus 1658 als derde zoon. Doopgetuigen waren Simon de Voocht en Marie Adriaenssens. 

·         Lauwens Petrus, (ook Pieter Lauwers) een vierde zoon, werd gedoopt op 11 maart 1660. Doopgetuigen waren Peter Persoons, thans gekend als de vader van de bruid, en Anna Verburcht, thans gekend als de moeder van de bruidegom. 

·         Lauwens Andreas, (ook André Lauwers) een vijfde zoon, werd gedoopt te Leest op 24 maart 1662, en overleed nog geen jaar oud op 7 februari 1663. Doopgetuigen waren André Diddens, Petronella Lauwers en Maria de Clerck2

·         Lauwens Anna Maria (ook Anne Marie Lauwers) was de eerst geboren dochter, gedoopt op 25 januari 1664. Ook zij overleed op jonge leeftijd, voor haar zesde verjaardag op 30 oktober 1669. Doopgetuigen waren Peter De Laet en Anna Van Hanswijck.

·         Lauwens Franciscus (ook Frans Lauwers) werd gedoopt op 8 december 1665, bijna twee jaar na Anna Maria. Doopgetuigen waren Jan Verhoeven, Anna Francoise Dijver en Maria Carolina (de) Bouvekercke. 

·         Lauwens Jacobus (ook Jacques Lauwers) werd gedoopt op 21 september 1667. Hij overleed jong, amper 5 maand oud op 14 maart 1668. Doopgetuigen waren Jaak Bulens en Josina Lauwers. 

·         De laatst bekende zoon uit dit huwelijk, was Lauwens Judocus, (ook Joos Lauwers), gedoopt te Leest op 12 augustus 1669. Doopgetuigen waren Joos De Laet en Maria Loycx.

 

Anna Verburcht was meter bij de geboorte van Peters zoon Peter op 11 maart 1660 te Leest - en dat is toevallig ook de schrijfwijze die voor Anna Verborcht uit Hombeek bij de geboorte van hààr zoon Peter werd gehanteerd. Noch van deze Anna Verburcht noch van Peter vonden we aanvankelijk in Hombeek later nog een spoor, maar we weten inmiddels dat zij  op 9 november 1646 te Leest huwde met Jan Aerts. Deze Jan Aerts overleed op 1 september 1650 te Leest. Dit zou ook verklaren waarom noch Jan Aerts als eventuele stiefvader, noch Jan Lauwers als vader (overleden vóór 1645) werden vermeld bij het huwelijk of de bij de dopen van de kinderen van Peter te Leest.

Bij het huwelijk werd 'Johanna Verbuercht' opgetekend - en ook die schrijfwijze benadert een veel voorkomende schrijfwijze van haar naam in Hombeek bij de geboorte van haar kinderen waarbij 'Verbeurcht' werd vermeld. Het is bekend dat Anna Verborcht of Verburcht enkele jaren na de geboorte van haar jongste kind Liesbeth (geboren op 4 mei 1642 te Hombeek) weduwe werd en te Leest hertrouwde - Zij moet toen ongeveer 45 tot 50 jaar oud zijn geweest. Dat zou ook kunnen verklaren hoe Peter Lauwers in Leest terecht kwam. De families Lauwers en Aerts waren ook in Hombeek verwant: er is een huwelijk van Willem Lauwers met Jeanne Aerts op 5 januari 1688 te Hombeek. In Leest was een Aerts gehuwd met Gielis Persoons. 

Peter Lauwers uit Hombeek had een jongere zus Josina, geboren op 6 juni 1640 te Hombeek, die meerderjarig als meter kon optreden bij één van Peters kinderen. Bij de geboorte van Jaak Lauwers, een zoon van onze Peter uit Leest in 1667, werd Josina Lauwers als meter vermeld.

Nu we weten dat het om dezelfde Peter ging te Hombeek en te Leest, bleek dat de tweede zoon de naam van de Hombeekse vader meekreeg: Jan, een naam die overigens relatief zelden voorkwam bij Lauwens en Lauwers in Leest. Nog een aanwijzing vonden we in het huwelijk van Greet Lauwens, een dochter van Filip Lauwers, geboren op 7 augustus 1652 te Hombeek, en een nicht van de Hombeekse Peter, die op 13 juni 1679 te Hombeek met Corneel Van Coetsem huwde: hun kinderen werden geboren in Leest en Corneel Van Cutsem zou er wonen tot bij zijn overlijden op 6 juli 1724. Corneel Coetsem (alweer afwijkende schrijfwijze) was geboren op 23 maart 1645 te Leest als zoon van Laurent Coetsem en Katrien De Bolloo. Als dit plaatje klopt, is Anna Lauwers, die al eerder op 3 oktober 1621 in Leest was gehuwd met Peter Bulens, een verwante van Peter Lauwers. Zij zou een nicht zijn van Jan Lauwers (de vader van Peter), als kind van Peter Lauwers en Greet Huysmans uit Hombeek.

Peters echtgenote Johanna overleed kort na de geboorte van Joos, op 19 september 1669. Dit maakt dat Peter Lauwers achterbleef met heel wat jonge kinderen: Rombout was als oudste net geen 14, Jan was 12, Simon was 11. De jongste kinderen Frans en Joos waren net geen 4 en net een maand oud.  

Na het overlijden van Johanna, was aanvankelijk het wedervaren van Peter onduidelijk. Wij vermoedden sterk dat hij, vermeld als Petrus Lauwens, enkele maanden later op 3 december 1669 te Leest hertrouwde met Anna Bulens. De verwantschap met deze familie en de bijzondere omstandigheden - Hij had nog heel jonge kinderen die moesten worden opgevoed - zouden dit ook begrijpbaar maken. De getuigen bij dit huwelijk waren Jaak Bulens (vermeld als peter in 1667 van één van de kinderen in het huwelijk Lauwers-Persoons) en Nicolas Loycx (gehuwd met Anna Persoons, een dochter vermeld als meter van één van de kinderen in het huwelijk Lauwers-Persoons in 1669). Die vermeldingen waren ook 'recent' ten opzichte van de tweede huwelijksdatum. 

Omdat noch van Peter, noch van Anna, voor de periode na hun huwelijk te Leest nog een spoor werd gevonden, was het ook mogelijk dat zij uitweken naar een andere gemeente en dat er uit dit tweede huwelijk nog kinderen werden geboren. Er zijn meerdere aangetoonde verwantschappen tussen de families Lauwers/Lauwens en Bulens: Anna Lauwers uit Leest was er in 1621 gehuwd met Peter Bulens. De peter van Peters en Johanna's zoon Jaak heette in 1667 Jaak Bulens. Bij de nazaten van Peter Lauwers traden ook telgen uit de familie Bulens op: Rombout Bulens was in 1702 peter van kleindochter Maria Lauwens, Willem Bulens was peter in 1728 van achterkleinzoon Willem Lauwens, Jan Bulens was peter van achterkleindochter Anna Catharine Lauwens in 1738.

Zo is er Maarten Lauwens (ook Lauwers), een mogelijke zoon uit een tweede huwelijk, die te Leest huwde met Liesbeth Van Geem op 21 juni 1692. De kinderen werden geboren te Hombeek. De familie Van Geem was verwant met Persoons: Bart Perssoons huwde Anna Van Geem op 26 mei 1687 te Leest. Ook later zijn er nog verwantschappen tussen beide families. Zo huwde Josina Lauwens (overleden op 19 maart 1754 te Kapelle-op-den-Bos) op 27 juli 1716 met Corneel Van Geem (overleden 2 februari 1776); kinderen: Anna Van Geem °1717-05-16, Gerard Van Geem °1719-10-04, Clara Van Geem °1721-04-18, Marie Katrien Van Geem  °1725-09-09.

Wij vermoedden ook dat Peter Lauwers (mogelijk na enige tijd de gemeente te hebben verlaten) te Leest overleed op 20 september 1693. Er is melding van een "Peter Lanens" die toen te Leest overleed en noch de familienaam, noch de persoon lijkt anders te duiden. De toenmalige pastoor, Michael Gijsens, was op 31 juli 1693 overleden, en het duurde tot april 1694 eer hij werd vervangen. Mogelijk kende de vervangende pastoor de correcte schrijfwijze van de familienaam van Peter niet. Anna Bulens is mogelijk de Anna Bulens die er op 5 november 1698 overleed.

 

20071007_Leest_StNiklaaskerk_2.jpgimage008.jpg 

 

Verwantschappen met Leestse families

Bij de huwelijks- en doopgetuigen vinden we verschillende verwijzingen naar families die in de streek woonden in deze periode: er waren verschillende gezinnen Elias (ook Eliaerts en Ilias) in Eppegem en Zemst. Jaak Elias, wiens naam als "Ilias" werd gespeld, die peter was van Rombout, was te Leest gehuwd met Anna Feermans op 5 februari 1668. Hij was koster van de Sint-Niklaaskerk. 

Er waren verschillende gezinnen Pers(s)oons in Leest, in Hombeek, in Willebroek, in Humbeek, Kapelle-op-den-Bos, Malderen en Ossel. Peter Persoons (generatie vóór Peter) die als getuige optrad, was de vader van Johanna, geboren op 28 oktober 1597 te Hombeek als zoon van Stefaan Persoons en Marie Verlinden, en hij was op 26 september 1621 te Leest gehuwd met Katrien Moldermans (of Meuldermans). Deze  Peter Persoons overleed op 16 januari 1663 te Leest en zijn vrouw overleed er op 21 mei 1660. Een zoon, Jan Persoons (zelfde generatie als Peter Lauwers), werd geboren op 10 maart 1641 en huwde op 20 juli 1673 te Leest met Katrien Cokelbergh (° 21 mei 1651 te Leest, + 15 februari 1686 te Leest). Een zoon van dit huwelijk, Willem Persoons, werd geboren op 16 september 1677 te Leest. Willem Persoons huwde op 27 september 1707 te Zemst met Catharina Cnops, en overleed op 8 juli 1749 te Zemst.

Merk ook dat Laurent Lauwens op 6 juli 1676 te Hombeek huwde met Liesbeth Van Beveren, een dochter van Willem Van Beveren en Katrien Persoons. Eén zoon, Peter Lauwens, huwde in 1737 in Leest (getuige Frans Elias), en een andere zoon, Bertel Lauwens, huwde op 25 juni datzelfde jaar in de Sint-Katelijne parochie te Mechelen met Marie Voet. Emerentia De Ridder, de echtgenote van Jan Lauwens, een kleinzoon van Peter Lauwens uit Leest, was meter van het eerste kind van Bertel en Marie. Emerentia’s man Jan Lauwens trad in 1741 bovendien op als voogd voor de kinderen van Bertel bij de uitkoop van een huis in Battel bij Mechelen. Het zijn bijkomende aanwijzingen van de verwantschappen tussen de families in Hombeek en Leest, en Battel, zichtbaar in de volgende generaties.

Gezinnen Van Nieuwenhuize (verschillende schrijfwijzen) kwamen voor in onder meer Zemst, Ossel, Brussegem en WolvertemDe Clara Van Den Broeck die optrad als getuige bij het doopsel van Rombout, is vermoedelijk de Clara "Van Den Brouck" die op 24 september 1656 te Leest huwde met Jan Buelens. Dit wijst nogmaals op een verwantschap met de familie Bulens. Haar vader Nicolas Van Den Brouck was op 15 oktober 1621 te Leest gehuwd met Dimpna Persoons (°15 oktober 1602 te Leest als dochter van Stefan Persoons en Marie Verlinden, een nonkel en tante van Johanna Persoons, en er overleden op 1 september 1692). Deze Van den Broeck familie pachtte in de 16e en 17e eeuw het 'hof Van den Broecke' als leenman van de familie de Clercq de Bouvekercke3.  

De familienaam De Laet (Peter De Laet, doopgetuige in 1664, Jaak De Laet, doopgetuige in 1669) duikt 33 jaar later opnieuw op als doopgetuige bij een kleinkind Maria Lauwens (meter Maria De Laet) in 1702. Vermoedelijk is Peter De Laet de man die op 19 januari 1652 te Leest was gehuwd met Jeanne Ceulemans. De familie De Laet was verwant met de familie Diddens, en met een familie De Jonghe. André Diddens die als doopgetuige optrad in 1662, was te Leest gehuwd met Elisabeth Vleminckx op 9 mei 1651.

Maria Loyckx die als getuige optrad in 1669, was de vrouw die te Leest huwde met Arnold De Prins op 12 januari 1670. Zij was geboren te Leest op 15 april 1648 als dochter van Nicolas Loyckx (Loickx) en Anna Persoons (geboren op 15 maart 1612 te Leest als dochter van Stefan Persoons en Marie Verlinden, een nonkel en tante van Johanna Persoons, gehuwd op 14 augustus 1644) van wie een grafschrift is gebleven in de Sint-Niklaaskerk: "Hier leijt begraven Nicolaus Loijckx oudt 86 jaeren sterf den 5 december 1704 ende Anna Persoons sijne wettighe huysvrouwe die sterft de 9 november 1680." Katrien Van Nieuwenhuyze die in 1657 optrad als doopgetuige, was op 26 juli 1656 te Leest gehuwd met Matthias Perssoons, een oudere broer van Johanna Persoons, geboren op 25 juli 1622 te Hombeek.

We hebben geen direct spoor van Jan Verhoeven te Leest, maar de familienaam komt in ieder geval regelmatig voor in de parochieregisters van de volgende eeuw. Anna Van Hanswijck die als doopgetuige optrad in 1669, huwde op 24 november 1648 te Leest met Jan Verlinden. Deze Jan Verlinden was vermoedelijk een zoon geboren op 11 februari 1630 te Hombeek, van Peter Verlinden en Marie Lauwens (ook gespeld als Laurens, gehuwd op 20 augustus 1617 te Hombeek) - Ann Verburcht was meter van een oudere broer van deze Jan Verlinden.

Verwantschappen tussen de verschillende Leestse en Hombeekse families in de periode vóór, en de decennia na het huwelijk, blijken ook bij de doopsels van de kinderen van Gerard Sleeubus en Greet Verlinden te Leest:

  • bij het doopsel van Gielis Sleeubus op 24 april 1644 traden Gielis Fierens en Anna Verdonck op als peter en meter;
  • bij het doopsel van Ann Sleeubus op 18 augustus 1645, was Jan Zegers peter en Ann Vercraenen meter;
  • bij het doopsel van Johanna Sleeubus op 14 maart 1647, was Christof Van Hemelrijck peter en Johanna Huijbens meter;
  • bij het doopsel van Marie Sleeubus op 11 februari 1648, was Gielis Muyldermans peter en Marie Coeckelberghs meter;
  • bij het doopsel van Jan Sleeubus op 11 april 1652, was Jan Verlinden peter en Greet Peeters meter;
  • bij het doopsel van Liesbeth Sleeubus op 11 maart 1653, was Peter Huysmans peter en Liesbeth Kempens meter;
  • bij het doopsel van Jaak Sleeubus op 13 februari 1655 was Greet Vercraenen doopgetuige in de plaats van Jaak Bulens, en was Katrien Van Vaeck meter;
  • bij het doopsel van Clara Sleeubus op 4 januari 1657, was Henri Keersmaekers peter en Clara Van Den Broeck meter;
  • bij het doopsel van Antoon Sleeubus op 20 juni 1659, was Laurent Elias doopgetuige in de plaats van Antoon De Munck, en was Anna Perssoons meter;
  • bij het doopsel van Katrien Sleeubus op 28 oktober 1661, was Peter Lauwers peter en Katrien Bulens meter.

 

Er waren huwelijken tussen de afstammelingen van Peter en Johanna met de families Sleeubus, Van Vaeck, Fierens, Verlinden. Zegers/Segers waren dan weer verwant met de Lauwens/Lauwers families te Sint-Amands in 1620.