image002.jpg

© Laurentii.be

 

Genealogie Van Praet

Hoe hoger geëerd,

hoe hoger van weerd.

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Het huizenonderzoek Brugge is een realisatie van Erfgoedcel Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge en Stadsarchief Brugge.

2 De stad was bestuurlijk ingedeeld in zes secties: Sint-Jans, Sint-Donaas, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Jakobs, Sint-Niklaas en Carmers. Per zestendeel werd een reeks registers opgemaakt waarin elk huis één startpagina kreeg. Het oud kadasternummer verwijst naar deze startpagina. Bv. JAN/0192 is het huis in het Sint-Janszestendeel op pagina 192. 

 

image005.jpg

(c) Bewerking familiewapens uit het handschrift de Hooge, Brugge, 1707 (originelen onder Public Domain).

 

Verhalen  - 1580-1786 - Inwoners Van Praet in Brugge

De familie Van Praet was tussen de 16e tot de 18e eeuw thuis in Brugge. Dit blijkt uit het kadaster, waar verschillende inwoners en eigenaars Van Praet werden vermeld. Zowel de schrijfwijze met kleine "v" (16e-17e eeuw) als met grote "V" (18e eeuw) komen voor. Sommige bronnen vermelden ook "van der Praet" of (romaanse talen) "de Praet". Het kadaster geeft ons per huis een beeld van hoe met het eigendom werd omgegaan over verschillende generaties, en ook van verwantschappen en gebeurtenissen in het leven van de inwoners. 

 

Er moet een hechte familieband ("clan" gevoel) en heel wat verantwoordelijkheidszin zijn geweest. Dat blijkt uit de manier waarop materieel zorg werd gedragen voor kinderen, nabestaanden, en aangehuwde familie.

 

Paul (I) van Praet bezat meerdere huizen in de periode 1580-1605. Hij werd vermeld als klerk in 1582, en als notaris in 1598. Hij was gehuwd met Anna Van Herdsberghe, die in 1615 werd vermeld als zijn weduwe. Paul (I) van Praet overleed op 2 augustus 1607. Zijn echtgenote overleed in 1624. In het begrafenisboek werd bij het echtpaar vermeld "Hoe Excellent van Weerde, hoe hogher ghe-eert."

 

Afbeelding: het familiewapen van Paul (I) van Praet in 1607. Merk de zwarte klauw, symbool van de Klauwaarts, en de inversie van kleuren in vergelijking met de latere wapens gevoerd door zijn dochter Anna in 1634 en Anthonetta van Praet in 1672.

image008.jpg

Dit is eveneens het familiewapen van Anthonetta van Praet, ook genoemd Van der Praet, uit Brugge in 1672 bij de moord op Jaak Vande Lepe, die te O.-L.-Vrouw op 26 april 1672 werd doodgestoken. De rechtse of linkse bloem werd soms ook zwart afgebeeld. Ook de dochter van Paul (I) van Praet, Anna van Praet, voerde dit wapen in 1634, waarbij rechts een zwarte bloem werd gebruikt.

image010.jpg

Afbeelding: het familiewapen gevoerd door Maximiliaan van Praet van Moerkerke in 1631-1652. Bij meldingen van Maximiliaan werd herhaaldelijk verwezen naar de beroemde voorouders Gervaas en Boudewijn van Praet.

image011.jpg

Afbeelding het familiewapen vande Lepe in 1672.

 

Hij handelde ook met zijn zoon Adriaan van Praet, die werd vermeld tussen 1602 en 1624, onder meer in 1624 toen hij een lijfrente liet betalen voor zijn dochter Isabeau van Praet, dat jaar vermeld als religieuze bij de Arme Claren te Brugge. 

 

Adriaans echtgenote Antoinette Wynckelman (zie ook melding Emanuel Wynckelman in 1641) werd vermeld als weduwe in 1635. Adriaan van Praet overleed op 29 april 1633 te Brugge.

 

Een zus van Adriaan, tevens kind van Paul (I), was Anna (I) van Praet, vermeld als weduwe van Jan De Vree tussen 1616-1626, en daarvoor tussen 1580-1584 aangeduid met "juffrouw". Zij overleed in het klooster van Sinte Clara op 9 augustus 1634, waar ook haar nicht Isabeau verbleef. Adriaan had ook een dochter Anna (II) van Praet. Zij was gehuwd met Nicasus Audejans, een zoon van meester Mathias Audejans, licentiaat in de rechten. Nicasus overleed op 29 mei 1658, Anna (II) overleed op 23 april 1665.

 

Ook Bart van Praet was een klerk, voor het eerst vermeld in 1580, en in 1587 als "gezworen klerk van de vierschaar". Andere meldingen lopen tussen 1598 en 1602, en er is een melding van zijn weduwe in 1605.  Bart was een zoon van Jan van Praet en vermoedelijk een broer van Paul (I). Bart(holomeus) van Praet overleed op 26 maart 1602. In dezelfde periode werd Lieven (I) van Praet vermeld, in 1580. Een tijdsgenote was Neezekin van Praet, vermeld als inwoonster in 1580 en in 1606 als gehuwd met Clais Du Val. In 1612 en 1655 werd ook melding gemaakt van de weduwe Pieter van Praet.

 

Onder de Bruggelingen vonden we ook Maximiliaan van Praet, ridder en heer van Moerkerke, baron van Praet en heer van Merwede, en burgemeester van Brugge, vermeld tussen 1631-1652. Een dochter, Liesbeth van Praet, huwde Pieter van Okerhout, raadsman van de stad Brugge, die overleed op 14 januari 1644. Hun zoon Maximiliaan van Okerhout, diende als kapitein en als constabel van Brugge de koning van Spanje. Hij overleed op 2 maart 1684.

 

Paul (II) van Praet werd vermeld tussen 1652-1686. Hij was de vader van Anna (III) van Praet, vermeld in een erfeniskwestie in 1679. Mogelijk was Paul (II) een zoon van Adriaan van Praet.

 

Een andere dochter van Paul (II), Anthonetta van Praet, werd voor het eerst in 1652 vermeld als gehuwd met Jan vande Lepe. Tussen 1664-1681 werd zij vermeld als diens weduwe. Jan vande Lepe was overleden op 5 augustus 1663. Anthonetta hertrouwde met Olivier van Wassenhove, en werd vermeld als diens weduwe tussen 1689-1699.


 

 

Thérèse van Praet werd vermeld in 1665 als gehuwd met Pieter De Gheldere. Zij hertrouwde na diens overlijden met Frans Forret, o.m. vermeld in 1688-1691, die haar overleefde. Zij werd laatst vermeld in 1704; Frans Forret werd vermeld als haar weduwnaar in 1706-1707. In 1699 werd vermeld dat hij ontvanger was van de grafelijke cijns in o.m. Diksmuide en Damme.

 

Lieven (II) van Praet werd vermeld tussen 1666-1706. Hij was gehuwd met Jacquemine Lootins, vermeld als zijn weduwe in 1706-1711. Dit koppel had een zoon, Frans van Praet, vermeld in 1706-1718. In 1715-1718 werd diens huwelijk met Katrien Vander Plancke vermeld. In 1726 werd zij vermeld als weduwe, hertrouwd met Frans Xaverius De Moor. Mogelijk werd Lieven (II) ook vermeld als Livien van Praet. Deze laatste werd vermeld tussen 1671-1692. Livien van Praet werd in 1692 vermeld als weduwnaar van Catharina Beauchier.

 

Pieter van Praet werd vermeld in 1691-1708. Hij was gehuwd met Marie Ledieu, vermeld als zijn weduwe in 1708, en hertrouwd met Jacob Robais. Jan van Praet werd vermeld in 1655 als echtgenoot van Maeyken Reyngout. Hij, of een naamgenoot (en broer van Pieter) Jan (II) van Praet werd vermeld in 1708-1714 bij een gift aan zijn zus Marie van Praet.

 

Jan Baptist van Praet was een broer, vermeld in 1664-1704, en in 1675 als echtgenoot van de weduwe (voorheen gehuwde) Vekemans.

 

Marie van Praet werd vermeld tussen 1694-1726. Zij was in 1706 gehuwd met Paternoster, van wie zij al als weduwe werd vermeld in 1714. In 1711 werden twee kinderen vermeld, Marie Françoise Paternoster en Pieter van Roosebeke. Zij overleed omstreeks 1726 en was een zus van Jan van Praet en Pieter van Praet.

 

Jaak van Praet werd vermeld in 1647 bij de aankoop van een huis. Hij was gehuwd met Katrien vande Paele, vermeld als zijn weduwe in 1689. Jaak had een broer, Corneel van Praet, vermeld in 1689-1699.

 

Er waren nog andere telgen van de van Praet familie: Jozef van Praet, vermeld in 1769, Frans (II) van Praet, vermeld in 1786, Jacqueline of Johanna Van den Berghe "genoemd van Praet" in 1671-1674, vermoedelijk dezelfde Johanna van Praet vermeld in 1685.

 

Er zijn weliswaar oudere meldingen van de familie van Praet vóór 1580 in Brugge. Bijvoorbeeld inwoonster Katelijne van Praet, overleden in 1515, was de dochter van Jan van Praet, en was met haar echtgenoot Thomas Van de Walle, overleden in 1530, begraven in de Sint-Niklaaskerk te Brugge. Marie van Praet, dochter van Steven van Praet, was gehuwd met Victor Tuerlinck. Haar man werd geboren te Blankenberge, en overleed op 18 maart 1554 te Brugge. Marie overleed er op 4 maart 1572. Beiden vonden in Brugge hun laatste rustplaats.

 

Details uit het huizenonderzoek Brugge1

 

De gegevens zijn opgedeeld per sectie van de stad: Sint-Jans, Sint-Donaas, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Jacob, Sint-Niklaas en Carmers. In elke sectie kwamen families van Praet voor, met de meeste vermeldingen in Onze-Lieve-Vrouw.

 

kadaster (oud) 2

jaar / inwoner

omschrijving

Sint-Jans
JAN/0192

1697, 2 mei / Lieven van Praet

rente - Marie Exstijl, weduwe van Pieter Timmermans, bezette op dit huis een rente van 04-03-04 groten de pen 24, ten voordele van Lieven van Praet. Het huis bevond zich in de 'Sinte Wouburghestrate', huidig adres Sint-Walburgastraat 16.

1711, 30 januari / Lieven van Praet

transport - Jacquemynken Lootins, weduwe van Lieven van Praet, droeg op, cedeerde en transporteerde aan Marie Catharine Marannis, een rente van 04-03-04 groten de pen 24, op dit huis bezet op 2 mei 1697. 

JAN/0239

1580, 1 januari / Lieven van Praet

splitsing in 5 percelen - Dit huis werd in 1581 verdeeld in vijf partijen waaronder "1o.partije Franchois Bijson thuijs JAN/1056 sijnde het oosterste van drije. 2o. partije Franchois De Wulf thuijs JAN/1058 sijnde het middenste van drije. 3o. partije Lieven Van Praet thuijs JAN/1059 sijn." Het huis heette vanaf 1581 "Den Bijbel" en bevond zich in de 'Hooghstraete', huidig adres Hoogstraat 13. Voorheen was het één groot huis genaamd 'Jooris Van Themseke".

1666, 30 juli / Lieven van Praet

rente - Jacques Preet en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 13 ponden grooten jaarlijks met penning 18 (belasting) ten voordele van.Lieven Van Praet

1668, 9 juni / Lieven van Praet

verkoop bij decreet - Dit huis was wettelijk afgewonnen, zijnde verkocht bij decreet aan Lieven Van Praet. Om verhaal van 13 ponden groot jaarlijks met penning 18 (belasting) die niet meer betaald waren sedert 30 juli 1666.

1674, 12 september / Livien Van Praet

borg - Livien Van Praet en echtgenote stelden zich borg over Jacquemijnken Reijngout weduwe van Jan Janssens die zich zelf borg stelde voor 62-10-0 ter griffie van de kamer van s'Lands Vrijen en 41-0-0 ter griffie van de kamer ter stede ten voordele van het zoontje van Tanneken R.

1691, 21 maart / Pieter Van Praet

rente - Pieter Van Praet en echtgenote bezetten een rente op dit huis van 2-10-0 ponden groot jaarlijks met penning 20 (belasting) ten voordele van Jfr. Christina Coene.

1691, 20 september / Livien Van Praet

verkoop - Pieter Van Praet en echtgenote gaven gifte van dit huis aan Livinus Van Praet.

1692, 13 april / Livien Van Praet

declaratie - Livien Van Praet, weduwnaar en de bezitter van het sterfhuis van Catharina Beauchier, zijn overleden huisvrouw enerzijds, en Jan Verlot zoon van Lauwereins, machtig over Joanna Beauchier weduwe van Denijs Teerlinck. Voorts Pieter Goethals zoon van Jan en zijn huisvrouw.

1708, 13 oktober / Pieter Van Praet - Frans Van Praet - Jan Van Praet

verkoop - Jacob Robais en Marie Ledieu, zijn huisvrouw te voren weduwe van Pieter Van Praet, gaven gifte van 1/8e van dit huis aan Frans Van Praet. De andere 7/8e gingen naar Jan Van Praet en Frans Paternoster.

1714, 5 oktober / Jan Van Praet

verkoop - Jan Van Praet en echtgenote gaven van 1/4e part, voorts 1/3e in het 1/2e van een ander 1/4e van dit huis aan de weduwe van Frans Paternoster.

1726, 23 juli / Marie Van Praet

uitkoop - 1/5e deel van 6/10e delen, al de delen die gecompeteerd hebben aan Marie Françoise Paternoster weduwe van Sr. Pieter Van Roosebeke en zijn kinderen, bij het overlijden van Marie Van Praet weduwe van Frans Paternoster, Sr. Pieter De Schrijver namens echtgenote Isabel.

JAN/0402

1647, 27 augustus / Jaak van Praet

verkoop - De erfgenamen van Antoon Laderzou, vertegenwoordigd door Jaques vande Wante en Jan Laderzou, verkochten het huis aan Jaak van Praet. Het huis bevond zich aan de 'Verwersdijck', huidig adres Verversdijk 9.

1679, 20 november / Antoinette van Praet

verkoop - De helft van een zesdedeel in dit huis, was verkocht aan Jonkvrouw Anthonette van Praet zoals in folio JAK/0803.

1689, 22 juli / Antoinette van Praet

rente - Katrien vande Paele, weduwe van Jaecques van Praet, voorts Cornelis van Praet en echtgenote, voorts Anthonette van Praet laatst weduwe van Olivier van Wassenhove, bezetten op dit huis een rente van 03-10-00 groten de pen 18 ten voordele van Jooris Chimay.

1699, 28 november / Corneel van Praet - Antoinette van Praet

verkoop - Cornelis van Praet en echtgenote, voorts Anthonette van Praet laatst weduwe van Olivier van Wassenhove, verkochten dit huis, zijnde een "steenen camere" aan Jonkvrouw Joanne van Peene, weduwe van Jacques Walram.

JAN/0407

1615, 15 juni / Paul van Praet

rente - Gheeraert van Assen en echtgenote verbonden dit huis en achterhuis in een rente van 06-00-00 groten de penning 16, ten voordele van Anna van Herdsberghe, weduwe van Pauwels van Praet. Het huis heette 'Sinte Anne' en bevond zich aan de 'Verwersdijck', huidig adres Verversdijk 3. In 1624 werd melding gemaakt van een turfhuis dat vroeger bij JAN/0408 hoorde.

JAN/0501

1786, 25 oktober / Frank van Praet

arrest - François van Praet jr. deed arrest op dat deel van dit huis dat eigendom was van Jan de Brabander jr. tot verhaal van 1500 pond tournois over schulden aan Michiel Denijs koopman te Duinkerke. Het huis heette "Hof van Ayshove" en bevond zich aan de 'Schottendijc', huidig adres Sint-Annarei 13. De naam kwam van Nikolaas Boulengier, heer Ayshove, de oudst bekende eigenaar van het huis.

JAN/1040

1616, 4 mei / Anna van Praet

rente - Gillis Huyssens en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 12-0-0 pen 18 t.v.v. Anna van Praet, weduwe van meester Jan de Wree. Het huis heette 'De Drie Muenicken' en bevond zich in de 'Langhestrate', huidig adres Langestraat 19. Het was op het eind van de 16e eeuw samengevoegd met JAN/1039, werd in 1629 weer gescheiden, en in 1677 opnieuw samengevoegd om een brouwerij te vormen.

Sint-Donaas
DON/0181

1622, 26 juli / Anna van Praet

rente - Jan Carpentijn en zijn echtgenote Anna Forret, bezetten op dit huis een rente van 06-06-00 groot de penning 16, ten voordele van Anna van Praet, weduwe van Jan de Wree. Het huis bevond zich in de 'Hoogstraete', huidig adres Hoogstraat 48.

DON/1259

1687, 30 mei / Lieven van Praet

verkoop - Michiel Hampe en echtgenote verkochten het huis aan Lieven van Praet. Het huis bevond zich in de 'Nazarette Plaetse' of de 'Vlaschmarct', huidig adres Garenmarkt 27.

1694, 4 februari / Marie van Praet

verkoop - Frans Paternoster en echtgenote Marie van Praet, verkochten aan Frans de Clercq

DON/1282

1691, 17 november / Livien van Praet

verkoop - Louise de Meese verkocht dit huis en DON/1283 aan Livinus van Praet. Het huis bevond zich in het 'Pantstratkin', huidig adres Willemstraat 3. Het oostelijk deel kwam in hetzelfde bezit als DON/1281, waarmee het in 1708 een geheel van 3 huisjes vormde.

1692, 30 april / Livien van Praet

uitgroting - Dit huis was toegewezen aan Livien van Praet, ten titel van uitgroting. Zie JAN/1059.

1706, 15 juli / Jan van Praet - Pieter van Praet - Frans van Praet

verkoop - Frans Paternoster, gemachtigd door Jan van Praet en echtgenote, door Pieter van Praet en echtgenote, voor hemzelf en zijn echtgenote verkocht 3/4e van dit huis en DON/1283 aan Frans van Praet.

1715, 16 april / Frans van Praet

rente - Frans van Praet en echtgenote bezetten op dit huis en DON/1283 een rente van 2-0-0 pen 20 t.v.v. Françoise Ingelbrecht.

1718, 8 augustus / Frans van Praet

verkoop - Frans van Praet en echtgenote Catharine vander Plancke verkochten dit huis en DON/1283 aan Lenaert de Priestere.

DON/1285

1686, 29 oktober / Lieven van Praet

arrest - Lieven van Praet liet arrest doen op 1/2e van dit huis, op dat moment een kruidenierswinkel, in eigendom van Alexander Calebout die er ook woonde, voor een rente van 4-0-0 pen 20 (obligatie dd. 21-01-1684). Het huis bevond zich in de 'Eechoutstrate', huidig adres Eekhoutstraat 35. Het ging om een hoekhuis met de Willemstraat.

DON/1310

1580, 1 januari / Paul van Praet

eigendom - Pauwels van Praet was eigenaar. Het huis bevond zich in de 'Eechoutstrate', huidig adres Eekhoutstraat 3.

1580, 23 juni / Paul van Praet

rente - Pauwels van Praet zette een rente van 3-0-0 pen 16 t.v.v. de dis van Sint Salvator. Lasten : 0-29-0 parisis t.v.v. diverse kerken en godshuizen.

1602, 16 januari / Paul van Praet

verkoop - Pauwels van Praet en echtgenote verkochten aan Adriaen van Praet, met 0-29-0 landcijns en 6-8-0 penning 18.

1624, 10 juli / Adriaan van Praet - Isabeau van Praet

lijfrente - Adriaen van Praet en echtgenote zetten een lijfrente van 8-0-0 t.v.v. Isabeau van Praet, religieuze van het Sinte Clara klooster.

1635, 27 september / Adriaan van Praet

verkoop - De weduwe van Adriaan van Praet, gerechtigd door uitkoop, verkocht dit huis aan meester Pieter Cortekinne.

Onze-Lieve-Vrouw
OLV/1637

1622, 1 september / Anna van Praet

rente - Luc Lupaert en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 3-0-0 pen 16 ten voordele van Ann van Praet, weduwe van Jan de Wree. Het huis heette 'De Cardinaelshoet' en bevond zich in de 'Wullestrate', huidig adres Wollestraat 18.

OLV/0053

1598, 12 oktober / Bart van Praet

lijfrente - Jacques de Vonck, erfgenaam van de overleden echtgenote van Jan Pauwels, bezette een lijfrente t.v.v. Bertholomeus van Praet en echtgenote en dit op 1/10 deel van dit huis, op 1/10e deel van een 'azijnboeie' aan de westzijde van de Oostmeers. Het huis heette 'Den Griphoen' en bevond zich in de 'Steenstrate', huidig adres Steenstraat 51.

OLV/0085

1679, 8 april / Jan Baptist van Praet

verkoop - Cornelis van Assenede en echtgenote Anna Maria van Hulthem, Jan Baptiste van Praet en echtgenote, en Joanna van Assenede verkochten dit huis aan meester Ignatius Boudens en Marie Françoise van de Walle, zijn echtgenote. Het huis heette 'Ten Lobbeken' en 'Draeckenburch' toen het nog twee woningen waren (samengevoegd) en bevond zich op 'Oudenburch', huidig adres Oude Burg 32. 

OLV/0121

1618, 30 mei / Anna van Praet

rente - Jan de Vos en echtgenote bezetten op dit huis en op het huis OLV/0122 een rente ten voordele van Anna van Praet, weduwe van Jan de Wree. Het huis bevond zich in de 'Steenstrate', huidig adres Steenstraat 67.

OLV/0136

1602, 3 januari / Bart van Praet

verkoop - Valentijn Claeysman en echtgenote verkochten dit erf aan Bart van Praet. Er waren afspraken met de omliggende huizen. Het huis bevond zich in de 'Zuydzandstrate', huidig adres Zuidzandstraat 5.

1605, 7 september / Bart van Praet

verkoop - De erfgenamen van de weduwe van Bart van Praet verkochten het erf aan Jan Fatri.

OLV/0160

1624, 8 juni / Adriaan van Praet

lopende schuld - Pieter Boulet verbond dit huis in een lopende schuld van 650 gulden ten voordele van Adriaan van Praet. Het huis bevond zich in de 'Corte Vulderstrate', huidig adres Korte Vuldersstraat 16.

1624, 8 juni / Adriaan van Praet

verkoop - Adriaen van Praet en echtgenote verkochten 7/8e van dit huis aan Pieter Boulet.

OLV/0161

1601, 8 mei / Bart van Praet

verkoop - De erfgenamen van de weduwe van Inghel Bave verkochten het huis aan Bart van Praet. Het huis bevond zich in de 'Corte Vulderstrate', huidig adres Korte Vuldersstraat 14 (in de 19e eeuw samengevoegd met buurhuis, en in gebruik genomen door het glasatelier Samuel Coucke).

1605, 15 september / Bart van Praet

verkoop - De erfgenamen van de weduwe van Bart van Praet verkochten het huis aan Olivier Reijlof.

OLV/0165

1580, 1 januari / Neezekin van Praet

eigendom - Eigenaar 1580 was Neezekin Van Praet. Het huis bevond zich in de 'Corte Vulderstrate', huidig adres Korte Vuldersstraat 6.

1606, 26 augustus / Neezekin van Praet

verkoop - Clais Du Val en Neezekin Van Praet zijn huisvrouw verkochten dit huis 'ende plaetse van lande' (met een landcijns van 0-7-11) aan Anthone Van Averbeke.

OLV/0171

1706, 3 maart / Jan van Praet

verkoop - Jan van Praet en echtgenote, Franciscus Forret weduwnaar van Therese van Praet, Albert de Gheldere en echtgenote, Marcus Berckmans en echtgenote, Wynant Allaert, Judocus Tant en Wynant Allaert als voogden van de kinderen van Pieter Tant, Pieter van Houcke en echtgenote. Het huis heette 'Het Refectorie van Sint Salvators' en bevond zich aan het 'Kerckhof van Sint Salvators', huidig adres Sint-Salvatorskerkhof 17. Het was een hoekhuis.

OLV/0176

1671, 31 januari / Johanna van Praet

arrest - De weduwe van Andries vanden Bogaerde deed arrest op twee huizen naast elkaar gelegen, het ene dit huis waar overleden is 'heer en meester' Jaak vanden Bogaerde, het andere OLV/0175 bewoond door Jacqueline vanden Berghe 'gheseyt van Praet'. Het huis bevond zich aan het 'Choorstratkin van Sint Salvators', huidig adres Sint-Salvatorskoorstraat 8. Het huis moet tussen 1584 en 1616 zijn samengevoegd met OLV/0177. In 1621 werd op de grond van dit huis, met het perceel OLV/0177, een nieuw huis gebouwd door de toenmalige eigenaar Dominiek Criado en zijn echtgenote.

OLV/0198

1611, 22 januari / Pieter van Praet

rente - Herman, zoon van Jan Schatte, en echtgenote bezetten op 1/10e van dit huis en van de huizen JAK/0802, JAK/0803, JAK/0806, JAK/0807 en OLV/0366 een rente van 2-0-0 pen 15 ten voordele van de weduwe van Pieter van Praet. Het huis heette 'Het Muijsenhol' en bevond zich op het 'Hoochste van Brugghe', huidig adres 't Zand 23. Het zou vanaf 1655 worden bewoond door een kuiper en werd in 1659 samengevoegd met OLV/0199.

1655, 11 oktober / Jan van Praet

verband voor borgstelling - Jan Janssens en echtgenote bekenden 41-0-0 te hebben ontvangen van Jan van Praet en verbonden daarvoor dit huis en perceel OLV/0199. Zij beloofden hem kwijting tegenover derden, namelijk tegenover Hansken van Appele indien hij nog geleefd had.

OLV/0269

1584, 10 mei / Anna van Praet

verkoop - Jaak Cordier verkocht 1/2e aan meester Frans en Maerten Cordier en aan Ann van Praet. Het huis bevond zich in de 'Bouveriestrate', huidig adres Boeveriestraat 3. Het was een huis met erf, in 1585 samen met OLV/0270 tot 3 woonsten omgevormd.

1585, 30 april / Anna van Praet

verkoop - De erfgenamen van meester Frans Cordier, van Maarten Cordier, van Ann van Praet en de weduwe en erfgenamen van Jaak Cordier verkochten dit huis en OLV/0270 (nu 3 woonsten) aan meester Jan Cocquyt.

OLV/0270

1580, 1 januari / Anna van Praet

lopende schuld - Jaak Cordier gaf gifte aan Frans, Maarten Cordier en jfr. Ann Van Praet met de voornoemde lasten en nog 11 ponden van een lopende schuld. Het huis bevond zich in de 'Bouveriestrate', huidig adres Boeveriestraat 3. Het was een huis met erf, in 1585 samen met OLV/0269 tot 3 woonsten omgevormd.

OLV/0283

1679, 20 december / Anna van Praet, dochter Paul van Praet

arrest - Ann van Praet, erfgename en gemachtigd door de mede-erfgenamen van haar vader Pauwels van Praet, liet arrest doen op deze huizen: toen een hof, dat een heester was, ten laste van Jan Frans van Peene, wegens een schuld van 100-0-0 en 1 jaar achterstallige schuld. Het huis bevond zich in de 'Bouveriestrate', huidig adres Boeveriestraat 13. Het oorspronkelijke huis was tussen 1616 en 1621 afgebroken en deel geworden van een godshuis.

OLV/0295

1695, 12 december / Livien van Praet

rente - Philippe Du Camp,zoon van Philippe, en echtgenote bezetten een rente op dit huis wezende een bakkerij met de toebehoren. Van 9-10-0 groot jaarlijks de penning 22 ten voordele van Livien Van Praet. Het huis heette 'De Zancbouck' en bevond zich in de 'Bouveriestrate', huidig adres Boeveriestraat 29.

OLV/0340

1664, 22 maart / Antoinette van Praet

verhuur - Anthonette van Praet, weduwe van Jan vande Leepe, voor haarzelf en haar minderjarige kinderen, meester Jan Anthone, Jacobus en Isabelle, meerderjarige kinderen van Jan, verhuurden dit en andere huizen aan Pieter vande Elstraete, Jaecques Neijts en Jan Baptiste. Het huis bevond zich op de 'Westmeersch', huidig adres Westmeers 138. Het kwam in dezelfde eigendom als OLV/0338-2 en OLV/0339 en werd er mee samengevoegd.

OLV/0410

1614, 5 februari / Adriaan van Praet

verkoop - De weduwe en erfgenamen van meester Robert van Remoortele verkochten dit huis en OLV/0411 en OLV/0412 aan Adriaan van Praet met landcijns en 0-13-0 penning 18; OLV/0412 met landcijns waarvan het huis van Jan de Grieck de last droeg, met 0-5-0 cijns. Het huis bevond zich in een verdwenen straatje nabij het Zand, huidig adres 't Zand en deels het Albertpark. Het werd bij domein van de paters Capucijnen gevoegd en afgebroken.

OLV/0423

1619, 29 november

verkoop - Steven Van Cauwenberghe en huisvrouw, gerechtigd in dit huis bij verkoop van 21 juli 1579 bij de klerk Bart Van Praet, verkochten dit huis aan Pieter Canin. Belasting met het huis daarnaast met 24 schellingen groot jaarlijks landschijns waarvan 12 schelling. Het huis bevond zich aan de 'Oostmeersch zuydwaerts', huidig adres Oostmeers 54.

OLV/0427

1626, 11 april / Anna van Praet

rente - Jan Vyncx 'zo over zichzelf als machtig over zijn huisvrouw' bezetten op dit huis en de 3 navolgende en de heester, alsook het huis OLV/0476 een rente van 5 schellingen groot jaarlijks de penning 16 ten voordele van Ann Van Praet weduwe van Jan De Wree. Het huis bevond zich aan de 'Oostmeersch zuydwaerts', huidig adres Oostmeers 62.

OLV/0528

1605, 17 december / Paul van Praet

rente - Joos Qulier en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 00-20-00 groot de penning 16, ten voordele van Pauwels van Praet. Het huis heette 'Sint Jan' en bevond zich op de 'Westmeersch', huidig adres Sint-Jan in de Meers 14. Het was een hoekhuis.

OLV/0549

1652, 6 juli / Paul van Praet

transport - De eigendomsrechten op dit huis werden door Pauwels van Praet en echtgenote, meester Nicasen Audejans en echtgenote en Jan vande Leepe en echtgenote getransporteerd aan de weduwe en erfgenamen van Jan Neyts. In 1645 vormde dit huis samen met OLV/550 drie huizen. Het huis bevond zich aan de 'Oostmeersch', huidig adres Oostmeers 17. In 1713 zou het behoren tot een godshuis met een bidplaats.

OLV/0550

1652, 6 juli / Paul van Praet

verkoop - Pauwels van Praet en echtgenote, Mr. Nicasus Oudejans en echtgenote Ann van Praet, Jan vande Leepe en echtgenote Anthonette van Praet, verkochten dit huis aan de weduwe en erfgenamen van Jan Neyts. In 1645 vormde dit huis samen met OLV/549 drie huizen. Het huis bevond zich aan de 'Oostmeersch', huidig adres Oostmeers 17. In 1713 zou het behoren tot een godshuis met een bidplaats.

OLV/0711

1707 - 6 oktober / Lieven van Praet - Frans van Praet

verkoop - Meester Jan Baptiste de Grave verkocht het huis aan Frans van Praet, zoon van Lieven van Praet. Het huis heette 'Den Cleenen Sint Antheunis' en bevond zich in de 'Walplatse', huidig adres Stoofstraat 2. [zie ook vermelding in 1754 bij de stamboom Lauwers]

1710 - 14 april / Frans van Praet

rente - Frans van Praet en echtgenote zetten een rente van 2-10-0 penning 20 t.v.v. Helena Cornelie, dochter van Frans vande Zande.

1716, 4 april / Frans van Praet

rente - Frans van Praet en echtgenote zetten een rente van 4-10-10-18 penning 22 t.v.v. meester Carolus, zoon van Jacques Bultynck, S.J..

1726, 23 februari / Frans van Praet

verkoop - Frans Xaverius de Moor en echtgenote Catharine vander Plancke (tevoren weduwe van Frans van Praet) verkochten het huis aan Pieter Frans Sensen

OLV/0745

1631, 5 juli / Maximiliaan van Praet

verkoop - De confrerie van librariërs en schoolmeesters, verkochten dit huis aan Maximiliaen van Praet. Het huis bevond zich in de 'Langhe Heyligh Geeststraete', huidig adres Goezeputstraat 5.

1632, 19 mei / Maximiliaan van Praet

arrest - Anna Inbona, weduwe van Colaert Cornelis, liet arrest doen op dit huis toebehorende aan Maximiliaen van Praet, wegens verhaal over 1100 gulden.

1633, 22 maart / Maximiliaan van Praet

verband - Maximiliaen van Praet verbond dit huis in een schuld van 3000 gulden ten voordele van Lenaert vande Kerchove.

1641, 16 maart / Maximiliaan van Praet

verkoop - Maximiliaen van Praet en echtgenote verkochten dit huis aan Emanuel Wynckelman.

1641, 16 maart / Maximiliaan van Praet

rente - Emanuel Wynckelman en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 06-00-00 groten de pen 18, ten voordele van Maximiliaen van Praet

1641, 16 maart / Maximiliaan van Praet

verband - Emanuel Wynckelman en echtgenote verbonden dit huis in een som van 191-15-01 groten, ten voordele van Maximiliaan van Praet.

OLV/0746

1631, 22 augustus / Maximiliaan van Praet

verhuur - Janneken vander Haghe, weduwe van Thomas vande Velde verhuurde de 'vaulte' of kelder liggend onder dit huis, aan buurman Maximiliaan van Praet (OLV/0745), voor een termijn van twaalf jaar, aan de huurprijs van 00-30-00 groten. Het huis bevond zich in de 'Langhe Heyligh Geeststraete', huidig adres Goezeputstraat 5.

1639, 28 juli / Maximiliaan van Praet

rente - De weduwe van Thomas vande Velde bezette op dit huis een rente van 00-20-00 groot de penning 20, ten voordele van Maximiliaan van Praet.

1640, 15 februari / Maximiliaan van Praet

verhuur - De weduwe van Thomas vande Velde verhuurde aan Maximiliaan van Praet, een vaulte (kelder) liggende onder het huis, voor een periode van 12 jaar, aan een huurprijs van 00-30-00 groten, ingaande op Baafsmisse 1643.

OLV/0764

1769, 21 april / Jozef van Praet

transport van rente - Meester Ben vande Poele en Josef van Praet, testamentaire uitvoerders en gemachtigden door de erfgenamen van het sterfhuis van Marie Anne de Vonck, transporteerden de rente van 10-0-0 (dd. 21-07-1752) aan Eleonora en Isabella Heijse. Het huis bevond zich aan de 'Curtrychwech' (Kortrijkweg), huidig adres Katelijnestraat 48. Het was in 1707 vernieuwd en er werd toen een nieuwe bakkerij in ondergebracht.

OLV/0773

1655, 13 mei / Jan van Praet

verkoop - Jan van Praet en echtgenote Maeyken Reyngout, Jaecquemynken, dochter van Joos Reyngout en weduwe van Jan Denys, Maillaert, zoon van Maillaert van Heule, en echtgenote Cathelyne vander Beke verkochten 2/3 van de helft en 3/4 van de andere helft van dit huis. Het huis bevond zich in de 'Sinte Cathelynestrate', huidig adres Katelijnestraat 70.

OLV/0866

1685, 13 november / Johanna van Praet

verkoop - Isabelle Galle, Adriaen Galle voor zichzelf en voor zijn echtgenote Johanna van Praet, Ignatius Galle voor zichzelf en zijn echtgenote Reijngodt, en Marie, Anna en Angeline Galle, samen rechthebbend op 1/2 van dit huis, verder Marie Verfaille, weduwe. Het huis bevond zich aan de 'Wyngaertplatse', huidig adres Wijngaardplein 1.

OLV/0910

1705, 16 mei / Lieven van Praet

rente - Jacob Van Cayseele en huisvrouw bezetten op dit huis een rente van 06-13-04 groot jaarlijks de penning 20 ten voordele van Lieven Van Praet. Het huis bevond zich in de 'Sinte Cathelynestrate', huidig adres Katelijnestraat 49.

1706, 16 juli / Lieven van Praet

transport van rente - Jaquemijnken Lootins laatst weduwe van Lieven Van Praet, transporteerde een rente van 06-13-04 groot jaarlijks de penning 20 ten voordele van Chris De Vos.

OLV/0982

1612, 15 september / Pieter van Praet

rente - Jan de Beste en vrouw bezetten op dit huis een jaarlijkse rente van 00-20-00 penning 21 t.v.v. weduwe Pieter van Praet, ingegaan 27-08-1612 en halfjaarlijks te betalen. Het huis heette 'Het Hooghuis' en 'Het Hoveken' en bevond zich in het 'Mandekin Visspaenstratkin', huidig adres Visspaanstraat 16.

OLV/1007

1769, 16 augustus / Jozef van Praet

arrest - Op verzoek van Josef van Praet deed Charles Coopman, deurwaarder van de raad van Vlaanderen, arrest op dit huis en de hovingen OLV/1008 als schadeloosstelling ten overstaan van Dominicus Millecamp in verband met een obligatie van 50-0-0. Het huis bevond zich aan het 'kerckhof Sinte Catharina'. Het was in het bezit van de wolwevers en werd sterk verkaveld na 1800, en is momenteel deel van de Gentpoortvest.

OLV/1097

1695, 16 september / Lieven van Praet

rente - Jeroom van de Poele de Jonge en Anna Marie de Hondt, dochter van Lieven, bezetten op dit huis en het volgend in OLV/1098, vroeger 'één woonst geweest zijnde en thans twee', een rente van 03-06-08 groot penning 20 t.v.v. Lieven van Praet. Het huis bevond zich aan de 'Oudenghentwech', huidig adres Oude Gentweg 12.

1709, 25 mei / Jan van Praet

overdracht van renten - Jan van Praet en vrouw gaven opdracht t.v.v. Jan Marannis over te dragen eerst een rente van 03-06-08 groot penning 20, bezet op dit en het volgend huis OLV/1098, per 16-09-1695, verder een andere rente van 03-06-08 groot penning 20 eveneens bezet op dit huis.

OLV/1137

1582, 23 januari / Paul van Praet

verkoop - Bart Berot als gevolmachtigde voor de gezamenlijke erfgenamen van de weduwe van Pauwels Snouck verkocht dit huis aan Pauwels van Praet met 00-02-00 groot landcijns, verder met 00-10-00 groot penning 18 aan dit huis verbonden, samen met het huis ernaast. De klerk van dienst was Pauwels van Praet (later vermeld als notaris). Het huis bevond zich in het 'Eeckhoutstratkin', huidig adres Werkhuisstraat 12.

OLV/1401

1691, 31 oktober / Livien van Praet

rente - Joachim Houvenaeghel en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 02-00-00 groot penning 20, ten voordele van Livien van Praet. Het huis bevond zich in het 'Eeckhoutstratkin', huidig adres Eekhoutstraat 20.

1694, 30 maart / Lieven van Praet

rente - Joachim Houvenaeghel en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 01-00-00 groot penning 20, over de kapitale som van 20-00-00 groten, ten voordele van Lieven van Praet. 

OLV/1407

1669, 8 maart / Lieven van Praet

verkoop - De weduwe van Robert Marcus en de voogden van Marie, dochter van Robert Marcus, verkochten aan Lieven van Praet. Het huis bevond zich in het 'Eeckhoutstratkin', huidig adres Eekhoutstraat 32.

1706, 15 juli / Frans van Praet

verkoop - Frans Paternoster (voor zichzelf en zijn echtgenote Marie van Praet en als gemachtigde voor Frans van Praet en echtgenote), Jan van Praet en echtgenote en Pieter van Praet en echtgenote verkochten aan Pieter vanden Driessche.

OLV/1617

1594, 4 juni / Paul van Praet

verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming was het huis verkocht bij decreet aan Paul van Praet. Het huis bevond zich in de 'sHeer Gillisdopstrate', huidig adres Kartuizerinnenstraat 2. Het huis werd in 1601 verkocht aan het Kartuizerinnenklooster (OLV/1613).

OLV/1650

1623, 3 juni / Paul van Praet

arrest - Jan Willaijs, gemachtigd door de weduwe van Paul van Praet, liet arrest doen op dit huis om een onderpand te bekomen voor een rente van 4-0-0 pen 16 (G. vande Woestijne). Het huis bevond zich te 'Oudenburch', huidig adres Oude Burg 5.

OLV/1669

1652, 30 januari / Maximiliaan van Praet

rente - met 1/2e huis als onderpand, Guillame Boddens t.v.v. Maximiliaan van Praet. Het huis bevond zich te 'Oudenburch', huidig adres Oude Burg 21. Het heette in de 19e eeuw 'Huis de Halleux'.

Sint-Jacobs
JAK/0128

1674, 12 maart / Johanna van Praet

rente - Jan Vincent de Knijf en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 4-0-0 groot penning 24 t.v.v. de dekenij van St. Salvator. Het geld komende van de donatie inter vivos van Joanna van den Berghe ('gheseijt van Praet') aan de dekenij. Het huis bevond zich aan de 'Zelverstrate', huidig adres Zilverstraat 20.

JAK/1196

1711, 23 mei / Marie van Praet

verkoop - Pieter van Roosebeke en Marie Françoise Paternoster, zijn huisvrouw, verkochten dit huis van Marie van Praet, weduwe van Frans Paternoster, hun moeder, eerst van 1/10e in de 1/2e van dit huis, voorts hun aandeel in de volgende eigendommen: OLV/0551 en de brouwerij. Het huis bevond zich in de 'Ezelstrate', huidig adres Ezelstraat. Het huis op JAK/1195 was samengevoegd volgens een melding in 1670.

JAK/1247

1675, 13 april / Jan Baptist van Praet

verkoop - Jan Baptist van Praet en echtgenote (voordien weduwe van Jan Frans Vequemans) en Sebastiaan Cocq & Reinier de Graeve (voogden van Marijke Vequeman) verkochten dit huis aan Jan van Troostenberghe de jonge, met last van nog één jaar pacht van George de Corte. Het huis bevond zich in de 'Ezelstrate', huidig adres Ezelstraat 27. In 1621 werden het huis, het erf en de achterhuizen vermeld in de Raamstraat. In 1676 maakte Jan (van) Troostenberghe er twee huizen van, waarvan het grootste huis een grote poort bevatte, met gekalsijde plaats, houttuin, achterhuis in de Raamstraat, en enkele kleinere huisjes. In 1686 werd het grootste huis het 'Hof van Holland'.

1675, 13 april / Jan Baptist van Praet

rente - Jan van Troostenberghe de jonge bezette op dit huis een rente van 33-16-8 pen 19 ten voordele van Jan Baptist van Praet en Marijke Vequeman, af te lossen na negen jaar.

JAK/1653-2/1

1665, 6 januari / Thérèse van Praet

verkoop - Meester Louis de Gheldere en Pieter de Gheldere, voor henzelf en als voogden van Jan Baptist en Martin de Gheldere, Térèse van Praet, echtgenote van Pieter, met toestemming betreffende de wezen, meester Louis de Gheldere als gemachtigde. Het huis bevond zich in de 'Ontfangherstrate', huidig adres Ontvangersstraat 8.

JAK/1654-2/2

1665, 22 augustus / Thérèse van Praet

verkoop - Meester Louis de Gheldere en Pieter de Gheldere, voor henzelf en als voogden van Jan Baptist en Martin de Gheldere, hun minderjarige broers ; voorts Térèse van Praet, echtgenote van Pieter; voorts meester Louis de Gheldere, gemachtigd. Het huis heette 'Cancelrie van Vlaendren' en bevond zich in de 'Noordzandtstrate', huidig adres Noordzandstraat. Het was een hoekhuis.

JAK/1657-2

1691, 21 augustus / Thérèse van Praet - Paul van Praet

verkoop erf - Francois Forret en echtgenote Thérèse van Praet, meester Pauwels en Pieter de Gheldere, kinderen van Pieter, voor henzelf en als voogden van Albert en Angelijne de Gheldere, kinderen van dezelfde Pieter bij zijn eerste echtgenote Térèse van Praet. Het huis behoorde tot 'Het Prinsenhof' (gemaakt uit de galerij) en bevond zich in de 'Noordzandtstrate', huidig adres Noordzandstraat 10. In 1653 was het huis vernieuwd. Een erf van dit huis werd verkocht aan een buurman (en teruggekocht in 1768).

1707, 7 januari / Thérèse van Praet

verkoop - Frans Forret, weduwnaar van Thérèse van Praet, verkocht 2/3e van het huis aan Cornelis van Ackeren

JAK/1657-4

1688, 17 september / Thérèse van Praet

rente - Jan Frans Forret en echtgenote Therese van Praet, tevoren weduwe van Pieter de Gheldere, bezetten op de helft van dit huis een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Meester Chaerles Cools, die dit accepteert voor zichzelf en als voogd voor zijn broers. Het huis bevond zich in de 'Noordzandtstrate', huidig adres Noordzandstraat 6. In 1653 was het huis vernieuwd.

JAK/1657-5

1770, 17 juli / Jozef van Praet

verkoop - Meester Ben Vandepoele en Josef van Praet, testamentaire uitvoerders en gemachtigden over de erfgenamen van het sterfhuis van Marie Anne de Vonck, verkochten het huis aan het Engels Klooster in het Prinsenhof te Brugge, bij krachte van oktrooi. Het huis bevond zich in de 'Noordzandtstrate', huidig adres Noordzandstraat 4. In 1653 was het huis vernieuwd, en in 1770 werd het verkocht aan de Engelse religieuzen van de Orde van Sint-Franciscus. In 1650 kwam een gedeelte van een naburig huis, JAK/1657-1, in privé bezit. Een deel ervan werd verkaveld en werd deel van de Engelse religieuzen van de Orde van Sint-Franciscus. Zij bleven eigenaar tot na 1793.

JAK/1671-2

1699, 28 augustus / Thérèse van Praet

borgstelling - Frans Forret, ontvanger van de grafelijke cijns van Diksmuide, Damme en polder van Boonem, en Thérèse van Praet, tevoren weduwe van Pieter de Gheldere, verbonden 1/4e van dit huis als borg voor zijne majesteit, ter acceptatie van Jan Baptiste d'Acquillo. Het huis heette 'Het Zacxken' en bevond zich in de 'sHeergheerwijnstrate', huidig adres Geerwijnstraat 11.

JAK/1674-3

1704, 13 december / Jan Baptist van Praet

arrest - Jan Baptist van Praet, testamentair uitvoerder van wijlen Thérèse van Praet, overleden echtgenote van Frans Forret, liet arrest doen op dit huis in eigendom van Albert de Gheldere en Marcus Frans Berckmans, gehuwd met Angeline de Gheldere, beiden erfgenamen. Het huis heette 'Hof van Charlois' en 'Het Mortierken'. Het bevond zich in de 'Moerstraete', huidig adres Moerstraat 23. 

Sint-Niklaas
NIK/0219

1598, 24 december / Paul van Praet

transport van eigendomsrecht - Een notarieel instrument getekend door notaris Pauwels van Praet van 22-12-1598 werd geregistreerd waarbij Jaecques Reijphens voor hemzelf en voor Aernout vande Walle verklaarde geen rechten meer te pretenderen op dit huis en NIK/0220. Het huis bevond zich in de 'Graeuwerckerstrate', huidig adres Pieter Pourbusstraat 2. Al in 1580 was het huis in dezelfde eigendom als NIK/0229.

NIK/0229

1598, 24 december / Paul van Praet

afstand eigendomsrecht - Een notarieel instrument, gepasseerd voor Pauwels van Praet, werd geregistreerd waarbij Jaecques Reijphens voor hemzelf en Aernout vande Walle verklaarde dat ze geen recht meer pretendeerden op dit huis en hiermee het recht transporteerden aan Frans Verstraten. Het huis bevond zich in het 'Koesteertstratkin'', huidig adres Pieter Pourbusstraat 3. 

NIK/1163

1744, 11 mei / Marie van Praet

verkoop - Albert de Gheldere en Jan Frans de Schrijvere, beiden procureurs en machtig over de erfgenamen van Marie van Praet , douarière van meester Jan Anthone vande Velde, verkochten dit en NIK/1161 en NIK/1162 aan Dominiek van Speybrouck, zie NIK/1161. Het huis bevond zich aan het 'Kerckhof van Sint Gillis', huidig adres Sint-Gilliskerkhof 2. 

NIK/1303

1677, 28 februari / Lieven van Praet

rente - Jacques Van Puwenbrouck en Ann Andries zijn huisvrouw, de voogden van de vier minderjarige kinderen van wijlen Pieter Goetghebeur bij Ann Andries, bezetten op dit huis een rente van 03-02-06 groot jaarlijks penning 16 ten voordele van Lieven Van Praet. Het huis bevond zich aan de 'Houtbrekers Dam gaende zuydwaert', huidig adres Langerei 91.

Carmers
CAR/0006

1621, 11 augustus / Anna van Praet

rente - Joos Bondue en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 4-0-0 groot penning 18 ten voordele van Ann van Praet, weduwe van Jan de Wree. Het huis heette 'Doornycke' en bevond zich in de 'Vlaeminckstraete', huidig adres Vlamingstraat 8.

CAR/0050

1680, 18 juli / Antoinette van Praet

rente - Anthonette van Praet, weduwe van Jan van der Leepe, bezette op het huis een rente van 30-0-0 pen 20 ten voordele van Pieter Southieu. Het huis heette 'De Goude Poorte' en bevond zich in de 'Korte Vlaeminckstraete', huidig adres Vlamingstraat 78. In 1719 werd het beschreven als een 'herberghe en hostelrie'.

1681, 18 oktober / Antoinette van Praet

arrest - Meester Francois Scheurman liet arrest leggen op dit huis en JAN/1218 tnv Anthonette van Praet om 800-0-0.